innotrepp.ee kasutustingimused

Uuendatud 16.04.2024

Üldtingimused

PPP projekti raames (avalik, era- ja kolmas sektor) pakutakse teenuseid portaali innotrepp.ee kaudu vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele õigusaktidele.

Portaali administreeriv Tööandjate Keskliit ei kanna vastutust kahjude või saamata jäänud tulu eest, mis võivad tekkida portaali kasutamisest või mittekasutamisest. Teenuste osas, mille puhul portaal tegutseb üksnes vahendaja rollis, lasub vastutus konkreetse teenuse osutamise eest selle pakkuval asutusel või ettevõttel (teenuse eest vastutav töötleja).

Kõikide portaali pakutavate teenuste kasutamine on tasuta, välja arvatud juhul, kui teatud teenuste eest on portaali teenusepakkujad määranud tasu.

Portaali kasutaja kohustub portaali kaudu avaldatud informatsiooni ja teenuseid kasutama sihipäraselt, vältides projektiga seotud osapoolte ning kolmandate isikute huvide kahjustamist. Kasutaja peab järgima temale kasutustingimustega antud kohustusi ja tegutsema vastavuses kehtivate õigusaktidega.

Kui portaali kasutaja tuvastab portaali kasutamisel asjaolu või kahtlustab sellise asjaolu tekkimist, mis võib kahjustada mistahes osapoole huve või on vastuolus kehtivate õigusaktidega, on ta kohustatud sellest viivitamatult teavitama portaali haldajat.

Portaali mitteotstarbekas kasutamine, valeandmete esitamine või muu tegevus, mis on vastuolus kehtivate õigusaktidega või mille eesmärk on kahjustada riigi või mistahes osapoolte huve, häirida portaali tööd , loetakse õigusrikkumiseks.

Turvalisus

Portaali innotrepp.ee keskkonnas tehtavate päringute, dokumentide edastamise ja muude teenuste osutamisel identifitseerib portaal kasutaja isiku ning temaga seotud ettevõtte tema portaali sisselogimisel saadud andmete põhjal. Teenuse kasutaja isiku tuvastamise asjaolu, isikukoodi ning selle põhjal andmekogudest hangitud andmeid võib portaali haldaja edastada ainult vastava teenuse osutajale ja seda kasutaja teadmisel.

Teenuse kasutaja poolt täidetud vorme ja esitatud päringuid ei peeta allkirjastatud dokumentideks, kui neid ei ole kehtivate õigusaktide kohaselt digitaalselt allkirjastatud.

Kui mõne konkreetse teenuse osutamiseks on kehtestatud käesolevatest kasutustingimustest erinevad nõuded, nagu erikokkulepped, seadusandlusest tulenevad erinõuded, siis küsitakse selle teenuse kasutamiseks kasutajalt täiendavat nõusolekut.

Isikuandmed

Vastavuses isikuandmete kaitse seadusega säilitatakse portaali infosüsteemis isikuandmeid üksnes kasutaja nõusolekul ja ainult sel määral, mis on vajalik portaali ja selle pakutavate teenuste toimimiseks. Sisselogimisel enda isikuandmete esitamisega annab kasutaja nõusoleku järgnevale:

●  Tema isikuandmeid töödeldakse ja säilitatakse portaali infosüsteemis ning portaali poolt vahendatavates veebikeskkondades.

●  Tema isikukoodi põhjal toimuvad päringud andmekogudesse, kui see on vajalik portaali pakutavate teenuste või funktsionaalsuse tagamiseks.

Portaalis hoitavad andmed on kättesaadavad ainult portaali haldajale ja neid konkreetse teenuse osutamise eesmärgil pakkuva teenuse osutajale.

Ettevõtte andmed 

Innovatsioonivõimekuse testi saavad Portaalis teha vaid registreeritud kasutajad. Ettevõtte konto loomisel kasutatakse Äriregistri andmeid ning kontot saab luua ettevõtte juhatuse liige. Ettevõtte esindaja saab hiljem kontole lisada teisi Portaali kasutajaid.

Portaali infosüsteemis säilitatavaid ettevõtete andmeid (sh ettevõtete innovatsioonivõimekuse testi skoor) jagatakse kolmandate osapooltega vaid ettevõtte nõusolekul (ettevõtte konto lisamisel kinnitades: “Nõustun, et innovatsiooni öko-süsteemi partnerid saavad minuga ühendust võtta”)

Ettevõtte andmetena säilitatakse Äriregistri avalikud andmed:

  • ettevõtte registrikood
  • ettevõtte tegevusala EMTAK kood
  • ettevõtte käibe suurus
  • ettevõtte töötajate arv

Süsteemis tehtud toimingud ja andmete jagamine:

  1. Innovatsiooniauditi tulemus ehk skoor jagatakse konto loomisel ettevõtja andmekaardile digiväravasse (www.eesti.ee)*
  2. Ettevõtte andmed ja auditi skoor jagatakse ettevõttevälisele konsultandile kui ettevõte on viimasele jaganud innovatsioonivõimekuse testile ligipääsu 
  3. Ettevõtte andmed ja auditi skoor jagatakse teenusepakkujale kui ettevõtte on teinud huvipakkuvale teenusele otsepäringu
  4. Ettevõtte andmed ja auditi skoor võidakse jagada avalik-õiguslikele teenusepakkujatele (ülikoolid, EASi ja Kredexi ühendasutus, Keskkonnainvesteeringute Keskus jt) kui ettevõtte on andnud loa öko-süsteemi partneritele ühenduse võtmiseks**.

* Digivärava projekti valmides, tõenäoliselt 2024. aasta teises pooles

** Andmeid võidakse kasutatakse innotrepi mudeli teaduspõhiseks arendamiseks (Tartu Ülikool, Tallinna Tehnikaülikool), ettevõtete kutsumiseks rahvusvahelistesse teadus- ja/või koostööprojektidesse ning riiklike innovatsioonipoliitika meetmete ja/või toetuste kujundamiseks (EIS, MKM, KIK). 

Tehnilised andmed

Portaali infosüsteemis säilitatavaid tehnilisi andmeid ei tehta isikustatud kujul kättesaadavaks kolmandatele isikutele. Kasutaja sessiooni identifitseerimiseks kasutatakse küpsiseid (cookie). Tehniliste andmetena säilitatakse:

●  kasutaja IP aadress

●  kasutaja veebilehitseja identifikaator

●  portaali poole pöördumisele eelneva veebilehe URL

●  portaali lehekülje URL, mille poole kasutaja pöördus

●  autentimisviis (internetipank, ID-kaart, mobiil-ID, Smart-ID)

●  kasutaja elektrooniliseks tuvastamiseks vajalikud andmed (isikukood, ees- ja perekonnanimi; ettevõtte nimi ja registrikood).

Autoriõigused

Autoriõigused kuuluvad teabe allikaks olevale isikule (autorile) järgmiste piirangutega:

●  lubatud on viitamine kõigile portaali materjalidele ja teenustele; viite esitamisel ebaõiges kontekstis on portaali sisuhalduril ja autoril õigus nõuda viida eemaldamist või konteksti muutmist.

●  lubatud on portaali teabe osaline ja täielik reprodutseerimine, kui on tagatud teabe esitamine portaali sisuhalduri ja autori aktsepteeritud kontekstis.

E-teenuste kasutamise ja kasutusõiguste jagamise juhend

Portaalis pakutud e-testi kasutamiseks peate olema portaali sisse logitud. Innovatsioonivõimekuse testi saavad teha registreeritud kasutajad. Ettevõtte konto loomisel kasutatakse Äriregistri andmeid ning kontot saab luua ettevõtte juhatuse liige. Ettevõtte esindaja saab kontole lisada teisi kasutajaid.

Kui olete portaali sisse loginud, saate valida, millises rollis  ning millise asutuse esindajana soovite teenust kasutada. Portaalis on defineeritud kaks erinevat rolli:

●  ettevõte innotrepp.ee kasutaja innovatsioonivõimekuse hindamiseks

●  ettevõte innotrepp.ee teenusepakkuja innovatsioonivõimekuse tõstmiseks

○  teenusepakkujad saavad taotleda õiguse innovatsioonivõimekuse hindamise konsulteerimiseks ning testimise läbiviimiseks

Töötajale e-teenuste kasutusõiguste lisamine

Ettevõtte töötajale saab e-teenuse kasutamise õiguseid lisada administraator (esmakordsel sisse logimisel ettevõtte juhatuse liige).

Administraator (ettevõtte piires):

●  saab kasutada kõiki teenuseid

●  muuta kõigi ettevõtte töötajate kasutusõigust (administraator, kasutaja või konsultant)

●  lisada ja eemaldada uusi administraatoreid ning kasutajaid

Kasutaja (ettevõtte piires):

●  ei saa muuta administraatorite ja teenuste haldurite teenuste kasutusõigust

●  ei saa lisada ega eemaldada uusi administraatoreid ja kasutajaid

●  ei saa muuta eriõigustega kasutajaid (konsultant)

Äriregistris märgitud ettevõtte ainuesindusõigusega isikule omistatakse vastava ettevõtte administraatori õigus automaatselt portaali sisse logides.

Ettevõte, millel on B-kaardile märgitud esindusõiguse erisus, saab portaalis administraatori määrata taotlusega. Taotlus peab olema allkirjastatud ühise esindusõigusega juhatuse liikmete poolt ning tuleb saata aadressile info@innotrepp.ee.

Kuidas jagada teenuse õigusi töötajatele

Kui soovite enda ettevõtte töötajale e-teenuste kasutamise õiguseid jagada, peab teie ettevõtte administraator valima innotrepp.ee ettevõtte töölaual SEADED (menüüs paremal).

Avanenud lehel kuvatakse ettevõtte töötajad, kellel juba on õigused mõne e-teenuse kasutamiseks.

Uue kasutaja lisamiseks vajutage nupule “Lisa kasutaja”. Sisestage töötaja ametikoha nimetus lahtrisse “Ametikoht”, töötaja e-posti aadress lahtrisse “E-mail”, töötaja isikukood lahtrisse “isikukood” ja märkige linnukesega konkreetsed õigused – tavakasutaja või administraator. Seejärel vajutage nupule “Saada”. Ettevõtte töötajale saadetakse e-posti teel portaali liitumiskutse.

Töötaja andmete muutmiseks vajutage töötaja nimele, tehke soovitud muudatused ja vajutage “Salvesta”.

Kuidas eemaldada õigusi

Administraatori ja teenuste halduri halduri õigusi saab eemaldada ainult ettevõtte administraator.

Innotrepp.ee portaalis paiknevate teenuste õiguste lõpetamiseks tuleb avada kasutajate vaade ja kasutaja eemaldada nupuga”Eemalda”.

Teenusepakkuja taotluse esitamine

Kui soovite pakkuda Portaalis enda ettevõtte teenuseid või esitada taotluse konsultandi funktsiooni lisamiseks kasutajale, peab teie ettevõtte administraator valima innotrepp.ee ettevõtte töölaual SEADED (menüüs paremal).

Avanenud lehel kuvatakse Teenusepakkuja taotlus ja Konsultandi taotlus.

Taotluse esitamiseks vajutage nupule “Esita teenusepakkuja taotlus” või “Esita konsultandi taotlus”. Sisestage nõutud väljad ning seejärel vajutage nupule “Esita taotlus”. Ettevõttele lisatakse uued kasutajafunktsionaalsused peale taotluse valideerimist Portaali haldaja poolt.

Ettevõtte andmete muutmiseks tehke soovitud muudatused ja vajutage “Salvesta”.

Ligipääsetavus

Teie ees olev koduleht on ehitatud ja koostatud nii, et see vastaks WCAG 2.0 AA juurdepääsetavuse suunistele. See tähendab, et on kasutatud teatud tehnilisi vahendeid ja sisu koostamise põhimõtteid, mis aitavad kodulehe sisu tarbida paljudel puuetega inimestel. Puuded on nt pimesus ja vaegnägemine, kurtus ja vaegkuulmine, õpiraskused, kognitiivsed piirangud, liikumispuue, kõnepuue, valgustundlikkus ja nimetatud puuete kombinatsioonid.

Lisaks on võimalik juurdepääsetavust parandada oma arvutit brauseri ja operatsioonisüsteemi tasemel seadistades. Alljärgnevalt ülevaade põhilistest abivahenditest.

Põhjalikuma juhendi leiate aadressilt https://mcmw.abilitynet.org.uk/ (inglise keeles).

Oleme liikumas WCAG 2.1 AA nõuete täitmise suunas

Klaviatuuriga navigeerimine

Sellel kodulehel on võimalik navigeerida ainult klaviatuuri abil. Navigatsioon toimub Tab-klahvi abil. Iga vajutusega liigub fookus järgmisele elemendile. Hetkel aktiivset elementi märgib värvimuutus ja kastike selle ümber. Fookuses oleva lingi aktiveerimiseks tuleb vajutada klaviatuuril klahvi Enter.

Sisu suurendamine

Veebilehitsejad

Sisu suurendamiseks soovitame esmalt kasutada veebilehitsejale sisseehitatud funktsionaalsust.

Kõikides populaarsetes veebilehitsejates on võimalik lehte suurendada ja vähendada, kui hoida all Ctrl-klahvi (OS X operatsioonisüsteemis Cmd-klahvi) ja samal vajutada ajal kas „+“- või „–“-klahvi. Teine mugav võimalus on kasutada hiirt: hoides all Ctrl-klahvi ja samal ajal liigutades hiire kerimisrulli. Tagasi normaalsuurusesse saab, kui vajutada samaaegselt Ctrl- ja 0-klahvile.

Eraldiseisvad programmid

Kõik enamlevinud operatsioonisüsteemid sisaldavad seadeid ekraanil esitatava sisu suurendamiseks.

Windows 7-s leiad programmi nimega Magnifier, kui vajutad all vasakul “Start” menüü nupule, trükid Magnifier (piisab juba mõnest esimesest tähest) ja vajutad Enter. Avaneb väike aken, milles on kõik on suurendatult. Vaikimisi jälgib programm hiire kursori asukohta.

Windows 10-s tuleb selle avamiseks klikkida all vasakul Windowsi logoga nupule ja vajutada samal ajal klaviatuuril plussmärgiga (+) nupule nii mitu korda, kui mitu korda soovid sisu suurendada. Sisu suuruse vähendamiseks vajuta samaaegselt Windowsi logo nupule ja klaviatuuri miinusmärgiga (-) nupule.

Apple arvutitel tuleb suurendamise kasutamiseks navigeerida järgnevalt: Apple menüü > System Preferences > Accessibility (või Universal Access) > Zoom.

Veebilehitseja laiendused

Veebilehitsejate jaoks on olemas suurendamist võimaldavad laiendused, mis täiendavad veebilehitseja olemasolevat funktsionaalsust. Näiteks Firefoxi jaoks Zoom Page WE, mis lubab suurenda nii kogu lehte kui ka ainult teksti; Chrome’i jaoks Zoom for Google Chrome.

Ekraanilugeja kasutamine

Ekraanilugeja on programm, mis üritab arvutiekraanil kujutatavat interpreteerida ja teistes vormides edasi anda – näiteks helidena, audiokommentaarina. Eelkõige on see abivahend vaegnägijate jaoks.

Sellel kodulehel esitatud sisu on loodud vastavalt ekraanilugejatele arusaadavatele standarditele ja nii, et igat tüüpi visuaalset sisu on võimalik taasesitada teises vormis. Näiteks on piltidel küljes tekstilised kirjeldused, video all on toodud kirjeldus videopildis juhtuva kohta, struktuursete elementide paigutus ja järjekord arvestab ekraanilugeja liikumist ekraanil ja võimaldab infot tarbida loogilises järjekorras.

Valik populaarseid ekraanilugejaid:

JAWS (Windows)

VoiceOver (OS X, tasuta, sisseehitatud)

NVDA (Windows, tasuta)

SystemAccess (Windows)

Küpsised

Selle veebisaidi korrektseks töötamiseks, kasutamise analüüsimiseks ja külastajatele parima kasutusmugavuse pakkumiseks paigutame teie seadme (arvuti, nutiseade vms) veebilehitseja(te)sse nn küpsised.

Mis on küpsis? Küpsis (ingl cookie) on väike tekstifail, mis salvestatakse veebisaidi külastamisel teie arvutisse või muusse veebilehe külastamiseks kasutatavasse seadmesse (näiteks telefoni, tahvelarvutisse).

Tekstifail sisaldab teavet, mida kasutatakse kasutaja äratundmiseks ja veebisaidi kasutajakogemuse parandamiseks.

Küpsised võimaldavad tagada, et portaali hallatav veebisait vastaks paremini teie vajadustele, näiteks et veebisaidilt oleks parem vajalikku infot leida ja et veebisaidi kasutamine oleks turvaline.

Küpsised kasutaja seadmest informatsiooni ise ei loe ega veebi ei edasta.

Küpsiste liigid

●  Ajutised ehk seansi küpsised kustutab arvuti pärast veebilehitseja sulgemist. Ajutisi küpsiseid kasutatakse näiteks võrgulehe keelevaliku meelde jätmiseks.

●  Püsiküpsised salvestuvad kasutaja arvutisse pärast veebilehitseja sulgemist. Võrgulehed kasutavad neid näiteks kasutajanime ja parooli salvestamiseks nii, et kasutaja ei pea kindlat võrgulehte külastades iga kord sisse logima.

●  Kolmandate osapoolte küpsised, mis pärinevad näiteks teiste võrgulehtede reklaamidelt, mis asuvad kasutaja poolt külastataval võrgulehel.

●  Analüütilised küpsised, mis koguvad teavet selle kohta, kuidas võrgulehte kasutatakse. Näiteks, milliseid võrgulehti külastatakse kõige enam ja kas kasutajad saavad võrgulehtedelt veateateid. Need küpsised ei kogu teavet, mis võimaldaks võrgulehe kasutajat otseselt tuvastada. Küll aga võib arvutikasutuse analüütiline jälgimine viia kasutaja kaudse tuvastamiseni.

●  Tehnilised küpsised, mis on vajalikud, et kasutaja saaks võrgulehel üldse navigeerida ja võrgulehe funktsioone kasutada.

●  Autentimise küpsised, mis võimaldavad võrgulehel meeles pidada kasutaja tehtud valikuid (näiteks nimi, keel või piirkond). Neid küpsiseid kasutavad võrgulehed näiteks sisselogitud kasutaja identifitseerimiseks (internetipanganduse võrgulehel), kasutajad saavad end järjestikuste võrgulehtede külastuste käigus autentida ning ligi pääseda sisule, nagu konto saldo, ülekanded jne. Autentimise küpsised on enamasti ajutised küpsised.

●  Reklaamiküpsised, mida võrgulehed kasutavad kasutaja huvidele sihitud reklaamide pakkumiseks. Küpsised reguleerivad, mitu korda kasutaja konkreetset reklaami näeb ning aitavad ühtlasi mõõta reklaamikampaania tõhusust.

●  Multimeedia esitamiseks kasutatavad küpsised, mis salvestavad video- või audiomaterjali esitamiseks vajalikku tehnilist teavet, nagu kujutise kvaliteet, võrguühenduse kiirus ja puhverdamise parameetrid. Sellised multimeedia küpsised on üldiselt tuntud kui flash küpsised, kuna tänapäeval enim kasutatud interneti videotehnoloogia on Adobe Flash. Kuna multimeedia esitamine on üldjuhul ajutise iseloomuga, peaksid need küpsised seansi lõppedes aeguma.

●  Sotsiaalvõrgustike küpsised sisu jagamiseks Mitmed sotsiaalvõrgustikud pakuvad suhtluspluginate mooduleid (social plug-in modules), mida võrgulehtede haldajad võivad võrgulehe teenusloogikasse kohaldada. Nende moodulite abil saavad sotsiaalvõrgustike kasutajad jagada neile meelepärast sisu oma sõpradega. Sellised pluginad salvestavad küpsised kasutaja lõppseadmesse ning omavad neile juurdepääsu, et sotsiaalvõrgustik saaks tuvastada oma liikmeid, kes selliste pluginatega suhtlevad

Sellel saidil kasutatavad küpsised

Tingimata vajalikud küpsised (ingl Strictly Necessary)

Need küpsised võimaldavad Teil meie veebisaidil ringi liikuda. Need küpsised ei kogu Teie kohta teavet, mida võiks kasutada turunduseesmärkidel, ega mäleta, kus olete Internetis viibinud. Veebisait ei tööta ilma nende küpsisteta korralikult.

Neid küpsiseid ei saa keelata.

Analüütilised küpsised (ingl Statictics) Neid küpsiseid kasutatakse teabe kogumiseks selle kohta, kuidas Teie seda veebisaiti kasutate.

Turundusküpsised (ingl Marketing) Neid küpsiseid kasutatakse veebisaitide külastajate jälgimiseks.

Sellel saidil selliseid küpsiseid ei kasutata.

Klassifitseerimata küpsised (ingl Unclassified cookies) Need on küpsised, mille liik pole määratud.

Sellel saidil selliseid küpsiseid ei kasutata.

Kolmandate osapoolte veebisaitide küpsised Selle veebisaidi võidakse kasutada sisu muudest veebisaitidest (nt Google Maps) või kasutamisel võidakse teid suunata muudele veebisaitidele, mis võivad kasutada oma küpsiseid. Meil ei ole kontrolli küpsiste paigutamise üle teiste veebisaitide poolt, isegi kui teid suunatakse nende juurde sellelt veebisaidilt.

Kolmandate osapoolte teenused andmete kogumisel toimivad vastavalt nende tingimustele.

●  Google’i küpsiste tingimused

●  Meta küpsiste tingimused

●  X küpsiste tingimused

Kuidas küpsiseid veebilehitsejas hallata ja kustutada Sellel veebisaidil kasutatavaid küpsiseid saab veebilehitsejas lubada või keelata. Küpsise või küpsisekategooria keelamine ei kustuta automaatselt küpsist teie veebilehitsejast.

Juhised küpsiste haldamiseks: Chrome, Firefox, Edge.

Piiratud ligipääs Andmevahetus toimub krüpteeritult HTTPS protokolli kaudu.

Lisaks meile võib ligipääs olla ka meie lepingupartnerite teadmisvajadusega töötajatel, kes veebisaiti analüüsivad, hooldavad või arendavad.

Kuidas saan küpsiste kasutamist kontrollida ja küpsiseid kustutada? Enamik veebilehitsejaid lubavad küpsiste kasutamist automaatselt.

Kui Te ei soovi, et Teie seadmetesse salvestatakse küpsiseid, saate muuta oma veebilehitseja privaatsussätteid. Sealt saate muuta küpsiste salvestumisest teavitamise seadeid, kõik küpsised ära blokeerida või kustutada. Samuti saate vaadata, milliseid küpsiseid ja millistelt veebilehtedelt on Teie seadmesse salvestatud, ning kustutada kõik või osa Teie seadmesse salvestunud küpsistest.

Juhime Teie tähelepanu sellele, et privaatsussätteid tuleb muuta igas Teie kasutatavas veebilehitsejas eraldi.

Juhul, kui olete küpsised oma veebilehitsejatest kustutanud, kohtleb veebilehekülg Teid kui uut külastajat.

Kelle poole saan küsimustega pöörduda? Juhul, kui Teil on täpsustavaid küsimusi innotrepp.ee kasutatavate küpsiste ja nendega kogutavate andmete kohta, saate küsimustega pöörduda info@innotrepp.ee.

Innotrepp.ee üldtingimused vastavad Riigi Infosüsteemide Ameti poolt loodud riigiportaali kasutustingimustele. Ligipääsetavuse ja Küpsiste tingimuste koostamisel on aluseks võetud vastavad tingimused Eesti.ee lehel.

Meie veebilehe kasutamise jätkamisega nõustute veebilehe põhifunktsioonide toimimiseks ja kasutaja eelistuste salvestamiseks vajalike küpsiste kasutamisega.

Save preferences More info
Developed by Reaktiiv