Liigume ühiselt uuele tasemele

Innotrepi veebikeskkond on koostöö-ökosüsteem Eesti ettevõtete uuendusvõimekuse kasvatamiseks ning ühise innovatsioonikultuuri arendamiseks.

Kolm sammu innovaatilise ettevõtte poole

Loe protsessist lähemalt

Analüüsi ja ja hinda enda ettevõtte innovatsioonivõimekust

Koosta individuaalne tegevuskava enda konkurentsivõime tõstmiseks

Kasuta Innotrepi võrgustiku võimalusi oma ettevõtte arendamiseks

Innotrepp on ettevõtete innovatsioonivõimekuse arendamise mudel, mille abil me saame rääkida innovatsioonist iga ettevõtte arengutasemest ning vajadustest lähtuvalt.

Innovatsiooni eesmärk on luua väärtust ja saavutada konkrentsieelis, aidates kaasa ettevõtte arengule ja toolikkuse kasvule. Sealjuures ei pea uuendused alati olema maailmas esmakordsed või radikaalset muutust kaasa toovad, vaid võivad sisaldada endas ka väikeseid parendavaid järkjärgulisi muutusi.

Innotrepi rakenduse kasutajatel on võimalus hinnata oma innovatsioonivõimekust lihtsa testiga ning leida sobivad partnerid koostööks.

53

Liitunud ettevõtete arv

Innovatsioonihuvilised Eesti ettevõtted, kes panustavad oma kasvuambitsiooniga Eesti majandusse

2

Keskmine skoor

Eesti keskmine ettevõte on just selline – kas tõuseme ühiselt järgmisele tasemele?

Ühine teekaart innovatsiooni mõistmisel

Kõik ettevõtted soovivad olla edukad, ent kõikide teekond eduni on erinev. Nende teekondade erinevus tähendab ka seda, et innovatsiooni toetamiseks on meil vaja täpsemat sõnavara – kui ühe ettevõtte arenguks vajalikud tegevused on seotud näiteks protsesside juurutamisega, teisel on puudu tootearenduse kompetentsist ning kolmas vajab abi rahvusvahelise teadusprojekti läbiviimisel, siis kõik nendest räägivad innovatsioonist eri sõnadega.

Viis võimekuse taset

Ettevõtteid saab jagada viite innovatsioonivõimekuse tasemesse lähtuvalt sellest, kui suur kontroll on tal enda konkurentsivõime üle. Trepi alumisel astmel asuvad ettevõtted sõltuvad eelkõige klientidest (keda nad ise valida ei saa), trepi kõrgeimal astmel paiknevad turgu kujundavad globaalse haarde ning unikaalse väärtuspakkumisega ettevõtted.

Tase 1

Uuenduste huviline

Tunned huvi innovatsiooni vastu, plaaninud ka ise oma ettevõttes uuendustele rohkem tähelepanu pöörata. Kust leida inspiratsiooni? Millest alustada?

Tase 2

Uuenduste katsetaja

Olete ettevõttes katsetanud ettevõttes üksikuid uuendusi ning arendustegevusi. Innovatsioon ei ole teie jaoks enam segadusttekitav võõrsõna.

Tase 3

Juhitud protsessiga uuendaja

Teie ettevõtte innovatsioonitaset iseloomustavad selged protsessid ja praktika. Esimestest katsetustest ja projektidest õppinuna olete loonud oma ettevõttes toimivad süsteemid ja sisemised kokkulepped.

Tase 4

Strateegiline uuendaja

Teie ettevõtte innovatsioonitaset iseloomustavad strateegilised uuendustegevused, mahukad uurimis- ja arendustegevused ning järjest kasvav rahvusvahelistumine. Süsteemsest innovaatorist olete kasvanud strateegiliseks toimetajaks.

Tase 5

Ökosüsteemi kujundaja

Palju õnne! Teie ettevõte on saavutanud globaalse mõju ning olete oma valdkonnas innovatsiooniliider ja uuenduste eestvedaja. Olete eeskujuks teistele, teie tegevust iseloomustavad ökosüsteemi erinevaid osapooli kaasav koostöö ning avatud innovatsioon.

Turust sõltuv
Konkurentsivõimeline
Turgu loov

Kuus tegurite kihti

Ettevõtete innovatsioonivõimekus sõltub kuue teguri koostoimest: juhtimine, meeskond, väärtuspakkumine, protsessid, finantsid ning koostöö. Igal arengutasemel ettevõtted omavad eri väljakutseid kõikide välja toodud valdkondade raames: nii on algtasemel ettevõtte juhtimistasandi väljakutseks ettevõtte arenguplaani koostamine ning tipptasemel töötavad ettevõtted 10+ aasta arendushorisondi nimel.

Ambitsioon ja juhtimine

Juhtkonna visioon ja ambitsioon, strateegilised suunad ja juhtimisoskused, mis on vajalikud organisatsiooni pikaajalise edu saavutamiseks.

Kultuur ja 
inimesed

Organisatsioonikultuur ja töötajate kaasatus, mis loob soodsa keskkonna uuenduslikkusele ja loovatele lahendustele, toetades seeläbi ettevõtte üldist edu ja arengut.

Väärtuspakkumise uuendslikkus

Kuidas ettevõte loob ja pakub unikaalset väärtust oma klientidele, eristades end sellega turul konkurentidest ja tagades jätkusuutliku kasvu ning klientide püsivuse.

Innovatsioonijuhtimise protsessid

Strateegilised lähenemisviisid ja süsteemsed meetodid, mida organisatsioon kasutab uuenduste genereerimiseks, hindamiseks, valimiseks ja rakendamiseks.

Finantsid

Ressursid ja finantsjuhtimine, sealhulgas investeeringud, eelarvestamise strateegiad, mis on olulised innovatsiooniprojektide rahastamise tagamiseks.

Partnerid ja koostöö

Strateegilised partnerlused ja koostöövõrgustikud, mis võimaldavad ettevõtetel jagada riske, ressursse, teadmisi ning kiirendada  uute lahenduste arendamist.

Innotrepi kompetentsi-maatriksi

Ristates innovatsioonivõimekuse tasemed ja tegurid, saame kokku innotrepi kompetentsi-maatriksi, mille abil saame me rääkida innovatsioonist just selle ettevõtte kontekstis: millised teemad on just selle ettevõtte jaoks väljakutse ja kuidas teda aidata.

Tase 1
Tase 2
Tase 3
Tase 4
Tase 5

Partnerid ja koostöö

Finantsid

Innovatsioonijuhtimise protsessid

Väärtuspakkumise uuendslikkus

Kultuur ja 
inimesed

Ambitsioon ja juhtimine

Innotrepi maatriks

Innotrepi maatriks käsitleb innovatsioonivõimekuse kuus peamist tegurit viiel erineval tasemel. Maatriksi lugemist alusta alumisest vasakust nurgast – ambitsioonist ja juhtimisest – liikudes järjest kõrgemale. Iga ettevõtte innovatsioonivõimekuse taseme detailseks kirjelduseks, kliki kategooria lahti!

Tase 1
Uuenduste huviline

Inspiratsioon

Tase 2
Üksikute uuenduste katsetaja

Algteadmised

Tase 3
Juhitud protsessiga uuendaja

Protsessid ja organisatsiooni kaasamine

Tase 4
Strateegiline uuendaja

Uurimis-arendustegevuse ja investeeringute mahukus

Tase 5
Ökosüsteemi kujundaja

Globaalne mõju ja haare

Partnerlus ja avatud innovatsioon
Inspiratsiooni otsimine ja/või märkamine
Üksikud uuenduste alased koostööpartnerid
Innovatsiooni eesmärgil valitud koostööpartnerid
Teadusasutused ja rahvusvahelised koostööpartnerid
Avatud innovatsioon, partnerid panustavad ökosüsteemi keskele
Avatud innovatsioon
Ettevõtte teadmus ei ole juhitud

Ettevõtte sisemisi teadmisi, oskusi ega tehnoloogiaid ei hoita ega dokumenteerita.

Ettevõttesisene teadmuse hoidmine

Ettevõte pöörab  tähelepanu sisemiste teadmiste ja oskuste hoidmisele ettevõtte piires.

Andmete ja intellektuaalomandiga seotud protsessid

Ettevõttel on protseduurid vältimaks sisemiste teadmiste, oskuste ja tehnoloogiate kontrollimatult avalikustamise vältimiseks ning ärisaladuse/intellektuaalomandi kaitsmiseks.

Andmete ja intellektuaalomandi jagamine

Ettevõttel on protseduurid ja kogemused teadmuse või tehnoloogiate koostöös teiste ettevõtetega loomiseks. Ettevõttel on valmisolek mõningate teadmiste ja tehnoloogiate mittekonkureerivatele ettevõtetele litsentsimiseks.

Avatud innovatsiooni koostööplatvorm

Ettevõtte intellektuaalomandit kommertsialiseeritakse süsteemselt, näiteks litsentside või hargettevõtete loomise kaudu.

Koostöövõimekus
Turuteadmised

Uuendustegevustega seotud koostööd teiste ettevõtete või organisatsioonidega ei toimu, kuid kogume turult informatsiooni meie valdkonnas toimuvate trendide osas.

Uuenduskoostöö klientide ja tarnijatega

Teeme vähesel määral uuendustegevusi koostöös klientide, partnerite ja/või tarnijatega.

Esmased uuenduste fookusega koostööpartnerid

Meil on väljakujunenud koostöösuhted ja uuendusprojektid valitud partneritega uute toodete-teenuste arendamiseks.

Pidev innovatsioonipartnerlus

Meil on süsteemselt  toimiv ja pidev innovatsioonipartnerlus ettevõtete, teadlaste, klientide ning erialaste võrgustikega.

Innovatsiooni partnerlus läbi avatud platvormi

Innovatsioonialane koostöö toimib läbi avatud koostööplatvormi, mille kaudu otsime turu parimat teadmist ja koostööpartnereid.

Finantsid
Finantsvõimekus puudub
Projektipõhine rahastamine
Süsteemne rahastamine
Välisrahastuse võimekus
Avaliku pakkumise võimekus
Investeeringud innovatsiooni
Ei investeeri uuendustegevustesse

Me ei investeeri teadlikult uuendustegevusse. Meie eelarves ei ole uuendustegevused eristatud.

Juhuslikud reaktiivsed kulutused

Meie eelarve hõlmab uuendusprojektide jaoks vahendeid, kuid uuendustegevuste kulutused on juhuslikud, peamiselt turuolukorrale reageerivad, uuendustegevuste kulusid ei eristada.

Digitaliseerimine, automatiseerimine, tootearendus

Me oleme rakendanud kindla eelarve uuendusprojektidele, sh pidevale automatiseerimisele ja digitaliseerimisele ja meil on protsessid nende projektide rahastamiseks.

Lisandub uurimis- ja arendustegevus >2% käibest

Me suuname olulise osa meie eelarvest innovatsiooni. Investeeringute fookuses on uurimis- ja arendustegevus (ligikaudu 2% käibest või rohkem kui 1 miljon eurot).

Uurimus-arendustegevus >10% käibest

Meie finantsplaneerimine on täielikult integreeritud innovatsioonistrateegiaga, võimaldades meil olla valdkonna liider ja määrata suundi. Investeeringute fookuses on uurimis- ja arendustegevus (ligikaudu 10% või rohkem käibest või miljonites eurodes).

Finantseerimisvõimekus
Raha kaasamise võimekus puudub

Raha kaasamise võimekus hetkel puudub või on puudulik.

Üksikud rahastatud projetid

Meil on üksikud projektipõhiselt rahastatud uuendusprojektid.

Süsteemsed investeeringud innovatsiooni

Meil on süsteemsed investeeringud uuendustegevustesse ning võimekus uuendusi järjepidevalt rahastada.

Väliste ressursside kaasamise võimekus

Me oleme loonud strateegia innovatsiooniprojektide rahastamiseks ning meil on olemas väliste investeeringute ja rahastamisallikate kaasamise võimekus.

Raha kaasamise võimekus aktsiate noteerimisega

Meil on laialdased ja mitmekesised rahastamisallikad innovatsiooniks, sealhulgas näiteks sisemised fondid, riskikapital ja/või toetusprogrammid, ning vajadusel võimekus raha kaasata aktsiate noteerimisega börsile.

Innovatsiooniprotsessid ja praktikad
Innovatsiooni juhtimine puudub
Innovatsiooni juhtimise esmased kokkulepped
Innovatsiooni juhtimise protsess loodud
Oma innovatsioonijuhtimise mudel igakülgselt rakendatud
Ökosüsteemi kaasav innovatsiooni protsess
Innovatsioonijuhtimine
Puudub

Meil ei ole teadmisi ega senist praktikat uuendusprotsesside juhtimisest, ega ka kehtestatud uuendusalaseid juhtpõhimõtteid. Kui tekib idee uuenduseks, siis seda viiakse ellu igapäevatöö kõrvalt. Uuendustegevused on pigem juhuslikud, neid ei planeerita süsteemselt, ideede genereerimine ning rakendamine on juhuslik.

 

Projektipõhised uuendused

Uuendustegevused on vajaduspõhised. Ettevõte tegeleb uuendustegevustega projektipõhiselt ning võivad hõlmata uusi tooteid, teenuseid, protsesse, ärimudeleid või tehnoloogiaid. Ettevõttel on algteadmised uuendusprotsesside juhtimisest ja võib olla alustanud protsesside kirjeldamisega. Kuid uuenduste elluviimine toimub seni veel projektipõhiselt vastavalt vajadusele.

 

 

Innovatsioonijuhtimise protsess ja strateegia

Uuendustegevuste protsesside juhtpõhimõtted on loodud, aga rakendatud osaliselt. Ettevõttel on uuendusprotsessid loodud ja juhitud uuenduslike ideede ellu viimisel. Innovatsiooni juhtpõhimõtted on ettevõtte poolt ametlikult vastu võetud ja kehtestatud juhiste, suuniste, poliitika või reeglite kogum, mis reguleerib, kuidas ettevõte kavandab, juhib ja edendab uuendusi oma tegevustes ja strateegiates. See hõlmab regulaarset ideede genereerimist, hindamist ja arendamist, et saavutada pidev ja korduv uuendusprotsess. Süstemaatilise innovatsiooni eesmärk on suurendada innovatsiooni tõhusust ja tagada, et see oleks integreeritud organisatsiooni igapäevasesse tegevusse.

 

 

Rakendatud oma Innovatsioonijuhtimise mudel

Innovatsioonijuhtimise süsteem on juurutatud ja täielikult rakendatud. Ettevõttel on kasutusel pidevalt täiustatud protsessid innovatsiooni juhtimiseks, innovatsiooniprojektide süsteemseks teostamiseks ja riskide juhtimiseks. Rakendatakse strateegilist innovatsiooni, kus ettevõte kavandab ja rakendab uusi ideid ja uuendusi, mis toetavad selle pikaajalisi ärieesmärke ja strateegiat. See keskendub sellele, kuidas innovatsioon aitab ettevõttel saavutada konkurentsieelise, laiendada turuosa või luua uusi ärisuundi. Strateegiline innovatsioon on sügavalt integreeritud ettevõtte äriplaani ja pikaajalisse visiooni ning seda kasutatakse strateegiliste eesmärkide saavutamiseks.

Innovatsioonijuhtimise ISO rakendatud

Ettevõtte innovatsioonijuhtimise süsteem on strateegilise tähtsusega ja rahvusvaheliselt skaleeritav. See tähendab, et innovatsioon on suunatud mitte ainult kohalikule turule, vaid ka rahvusvahelistele turgudele ja nõuab sageli rahvusvahelise äristrateegia väljatöötamist ning ressursside ja partnersuhete hoolikat planeerimist. Innovatsiooni juhtimissüsteem on kooskõlas innovatsioonijuhtimise standardiga ISO 56002, ja kasutusel ka partnervõrgustikus.

 

 

 

Innovatsiooniportfelli juhtimine
Puudub

Ettevõte ei erista tavapäraseid arendusprojekte innovatsiooniprojektidest. Tegeletakse projektidega, mille riskid on hinnatud.

 

Üksikud uuendusprojektid

Uuendusprojektid on juhuslikud. Ettevõte tegeleb uuendusprojektidega projektipõhiselt ja/või vastavalt vajadusele, eelistades madalama riskiga projekte.

 

Koondatud vaade uuendusprojektidest

Terviklikku ülevaade uuendusprojektidest. Ettevõte omab, eristab ja juhib olemasolevaid uuendusprojekte, erinevatel riskitasemetel, kuid ei pruugi omada kõiki 3 horisonti läbivaid projekte.

 

Terviklik portfelli juhtimine 3. horisondil

Terviklik innovatsiooniprojektide portfelli juhtimine läbi 3. horisondi. Ettevõte jälgib ja juhib oma uuendusprojekte erinevatel innovatsiooni horisontidel ( 1 – uudne ettevõttele, ehk inkrementaalne innovatsioon; 2 – uudne sihtturule ja/või oma valdkonnas; 3 – uudne globaalselt ehk radikaalne innovatsioon), et tagada, et nad on valmis nii lühiajaliste kui ka pikaajaliste väljakutsetega tegelemiseks ning et nende uuendustegevus toetab terviklikku strateegiat ja ärieesmärke.

 

Segmenteeritud innovatsioooniportfellid

Ettevõttel on segmenteeritud innovatsiooniportfellid. Innovatsiooniprojektid on kategoriseeritud erinevateks segmentideks vastavalt konkreetsetele eesmärkidele, vajadustele või turusegmentidele. See võimaldab ettevõttel keskenduda erinevatele valdkondadele ning juhtida innovatsiooniressursse tõhusamalt.

 

Ideevoo juhtimine
Ideekorje on juhuslik

Ettevõttes ei ole ideede kogumiseks eraldi protsessi, ideekorje on juhuslik. Ideekorje ehk protsess, kus ettevõte kogub ja kogub töötajate, partnerite või klientide poolt pakutud uusi ideid ja ettepanekuid, et leida potentsiaalseid uuendusvõimalusi või lahendusi probleemidele.

 

Ideekorje on seotud turunõudlusega

Ideekorje tuleneb turunõudlusest ja on suuresti seotud protsesside parendamisega. Töötajatel on võimalus oma ideid ja parendusettepanekuid esitada. Ideekorje võib hõlmata ideede esitamiseks erinevaid kanaleid, nagu veebipõhised platvormid, hackathonid, töökoosolekud või ideekorje kampaaniad.

 

Aastane ideekorje ja turutestimise metoodika

Ideekorje protsesside või toodete/teenuste parendamiseks toimub vähemalt 1x aastas. Kokku kogutud ideedest valitakse välja, mida hakatakse testima. Kasutusel on mõningane turutestimise metoodika.

 

Regulaarne avatud ideekorje ja turutestimine

Ettevõttel on välja kujunenud regulaarne avatud ideekorje. Ideed on süsteemselt suunatud peamiselt toodete/teenuste arendamisele ja konkurentsieelise võimendamisele. Kasutusel on pidev turutestimise metoodika.

 

Pidev avatud ideekorje, läbipaistev testimine

Ideekorje on meie innovatsiooniprotsessi ja -kultuuri osa. Ideede esitamine, testimine ja arendamine on innovatsioonijuhtimise protsessi lahutamatu osa.

 

Tootearendus
Tootearendusega ei tegeleta

Ettevõtte ei tegele teadlikult toote- ega teenuse arendusega.

Esmane tootearenduse praktika

Ettevõttel on mõningane tootearenduse kogemus. Peamiselt kohandatakse toodet/teenust klientide poolt antud soovidele vastavaks või loome väikesemahulisi modifikatsioone.

Kliendikeskne ja süsteemne tootearendus

Ettevõttel on olemas omatooted ja/või teenused, mille arendamiseks oleme loonud kliendikeskse lähenemise ja tootearenduse protsessi.

Teadmusmahukas tootearendus

Ettevõttel on mahukas omatoodete portfell, mille arendamiseks on välja töötatud spetsiifilised arendusprotsessid.

Avatud innovatsioonil tuginev tootearendus

Ettevõttel on suuremahuline toote/ teenuse arendus, mis põhineb avatud innovatsiooni põhimõtetel. Juhitakse arendusprotsesse nii oma ettevõtte sees kui ka koostöövõrgustikus.

Väärtuspakkumise uuenduslikkus
Inspiratsiooni otsimine ja/või märkamine
Uuenduslikkus mõnes kategoorias
Terviklik vaade väärtuspakkumisele ja üksikud kaitstud intellektuaalomandid
Kaitstud intellektuaalomandi tooteportfell ja tunnustatud bränd
Globaalselt unikaalne konkurentsieelis ja innovatsiooni platvorm
Ärimudeli uudsus
Konkurentidega sarnane ärimudel

Selge ja eristuv müügiargument puudub. Ärimudel on tavapärane (sarnane konkurentidega). Puudub kogemus klienti/tarbijat ja tema tegelikke vajadusi tundma õppida, et vastavalt selle oma tooteid/teenuseid kohandada.

 

Efektiivsusel põhinev ärimudel

Ärimudel on pidevalt mõtestatud ning on olemas esmased ideed ja hüpoteesid, kuidas tulevikus võiks ärimudelit kasutada konkurentsieelise võimendamiseks. Reaalseid muudatusi ärimudelis ei ole veel ellu viidud. Konkurentsieeliseks võivad olla hind ja efektiivsed äriprotsessid. Ärimudel sisaldab mõningaid uuenduslikke elemente, kuid need on piiratud.

 

Turul edukas ärimudel

Ärimudel on uuenduslik kodu- ja valitud sihtturgudel. Toimub süsteemne ärimudeli uuendamine senise konkurentsieelise hoidmiseks ja/või täielikult muutmiseks. Ambitsioon on jõuda selgelt eristuva ärimudelini.

 

Unikaalne, uusi turge loov ärimudel

Kasutusel on konkurentidest olulisel määral eristuv ärimudel, mis võimaldab ära kasutada konkurentsieeliseid. Sageli sektori eestvedaja. Ettevõtte ärimudeli unikaalsus võimaldab siseneda uutele turgudele.

 

Innovatsiooniplatvormina toimiv ärimudel

Kasutusel on unikaalne ärimudel, mis on andnud meile turule esimesena siseneja eelise. Ettevõtte ärimudel loob täiesti uusi turge, kus ollakse ainus või üks vähestest pakkujatest.

 

Tehnoloogia uudsus
Laialt levinud tehnoloogiate kasutus

Ettevõtte tehnoloogia on samal tasemel kui konkurentidel turul. Kasutatakse laialt levinud tehnoloogiaid, mis on kõigile turuosalistele valmis kasutamiseks ja ei anna märgatavat konkurentsieelist.

 

Mõningane tehnoloogiline uudsus

Ettevõtte tehnoloogial on mõningane eelis valitud turgudel. Kasutatakse laialt levinud tehnoloogiaid, mida on ettevõtte protsessidele vastavaks kohandatud ning mis annab sihtturul konkurentsieelise

 

Tugev tehnoloogiline uudsus

Ettevõtte tehnoloogia annab märgatava eelise konkurentide ees oma valdkonnas. Kasutatakse olulisel määral uuendatud tehnoloogiat, mis annab ettevõttele olenemata piirkonnast oma valdkonnas konkurentsieeliseid.

 

Unikaalne tehnoloogiline uudsus

Ettevõtte tehnoloogia võimaldab siseneda konkurentide jaoks kättesaamatutele turgudele. Kasutatakse uudset ja/või olulisel määral uuendatud tehnoloogiat, mis annab ettevõttele konkurentsieelised olenemata piirkonnast ja/või valdkonnast.

 

DeepTech / Süvatehnoloogia

Ettevõtte tehnoloogia võimaldab luua täiesti uusi turge kogu maailmas. Kasutatakse unikaalset tehnoloogiat, mis võimaldab luua täiesti uusi kasutusvõimalusi ning olemasolevaid turge ümberkujundada.

 

Omatoote/teenuse uuenduslikkus
Turul levinud toode/teenus

Turul valdavalt levinud toode/teenus.

Turul parendatud toode/teenus

Turul parendatud toode/teenus on toode või teenus, mis on läbinud muudatusi või täiendusi, et vastata paremini turu nõudmistele või tarbijate ootustele. See võib hõlmata mitmesuguseid parandusi, nagu kvaliteedi tõstmine, omaduste lisamine, disaini muutmine, hinna kohandamine või teeninduse parendamine.

 

Üksikud omatooted/teenused

Olemas turul eristuv omatoode on toode või teenus, mis erineb teistest sarnastest turul saadaolevatest toodetest või teenustest ja pakub unikaalseid omadusi, eeliseid või lisaväärtust tarbijatele. See eristumine võib hõlmata erilist disaini, kvaliteeti, funktsioone, brändi tuntust või muid unikaalseid omadusi, mis muudavad selle toote turul silmapaistvaks ja atraktiivseks.

 

Rahvusvaheliselt eristuv toode/teenus, tunnustatud bränd

Olemas rahvusvaheliselt eristuv omatoode/teenus, tunnustatud bränd. Organisatsioon teeb järjepidevalt pingutusi, et säilitada ja kasutada oma kaubamärgi väärtust ning tagada selle tõhus kaitse ja haldamine. See võib olla oluline osa äristrateegiast ja konkurentsieelisest turul.

 

Toode-teenus on tootekategooria sünonüüm

Olemas avatud innovatsioonile tuginev omatoode ja/või teenus, mis on oma tootekategoorias juhtiv. Avatud innovatsioon on lähenemine, kus organisatsioon teeb koostööd väliseid osapooli, nagu teised ettevõtted, ülikoolid, teadusasutused, klientide või partneritega, et leida, arendada ja rakendada uusi ideid ja innovatsiooni. See hõlmab ideede ja teadmiste jagamist väljaspool ettevõtet ning võimaldab kasutada väljastpoolt tulevat teavet ja oskusi, et luua väärtust ja konkurentsieeliseid. Avatud innovatsioon võib hõlmata tehnoloogiaülekandeid, koostööprojekte, litsentsilepinguid ja muud koostöövormi.

 

Intellektuaalomandi kaitse
IO puudub

Ettevõtte väärtuspakkumine ei ole kaitstud, püüatakse areneda konkurentidest kiiremini. Väärtuspakkumine on ettevõtte lubadus, kuidas tema toode või teenus lahendab klientide probleeme või vastab nende vajadustele paremini kui konkurendid. See aitab ettevõttel eristuda turul ja saada kliente, kes tunnevad, et nad saavad konkreetsest ettevõttest või tootest erilist kasu või väärtust.

 

IO puudub

Väärtuspakkumise realiseerimiseks vajalikku teadmust hoitakse ärisaladusena. Väärtuspakkumine võib hõlmata erinevaid aspekte, nagu toote/teenuse kvaliteet, hinna kujunemise valem, unikaalsed omadused, kasutusmugavus, brändi maine või klienditeenindus.

 

Üksik kaitstud omatoode

Ettevõttel on osaliselt kaitstud ärisaladus ja/või mõned registreeritud intellektuaalomandi objektid, kuid süsteemset lähenemist veel mitte. Kaitstud ärisaladus on ärisaladus, mis koosneb teabest, andmetest, protsessidest või muust teatavast teadmistest, mis annab ettevõttele konkurentsieelise, kuna see ei ole avalikult teada. Kaitstud ärisaladus võib hõlmata mitmesuguseid teavet, nagu toote retseptid, tootmisprotsessid, turundusstrateegiad, klientide loendid, teadus- ja arendustegevuse tulemused või muud ettevõtte jaoks olulised teadmised.

 

Kaitstud tooteportfell

Ettevõttel on olemas intellektuaalomandiga kaitstud tooteportfell. Väärtuspakkumise realiseerimiseks vajalik intellektuaalne omand on katalogiseeritud ja aktiivselt juhitud, intellektuaalomandi kaitsmine registreerimise teel on süstematiseeritud. Intellektuaalomandiga kaitstud tooteportfell hõlmab ettevõtte tooteid, teenuseid või tehnoloogiaid, millele on antud õiguslik kaitse intellektuaalomandi õiguste, nagu patendid, kaubamärgid, autoriõigused või disainilahendused, abil. See kaitse aitab ettevõttel kaitsta oma loodud intellektuaalomandit ja tagada, et keegi teine ei saaks seda ilma loata kasutada, kopeerida või levitada.

 

Intellektuaalomandi kaitsestrateegia

Ettevõttel on läbimõeldud intellektuaalomandi kaitsestrateegia, aktiivselt hallatav intellektuaalomandi portfell ja/või registreeritud tööstusomand.
Intellektuaalomandi kaitsestrateegia on ettevõtte kava, kuidas kaitsta oma loodud intellektuaalomandit, nagu patendid, kaubamärgid, autoriõigused, disainilahendused ja ärisaladused. Kaitsestrateegia eesmärk on säilitada ja maksimeerida loodud intellektuaalomandi väärtust, kaitsta seda ebaseadusliku kasutamise või väärkasutuse eest ning tagada ettevõttele konkurentsieelis turul.

 

Äriprotsesside uuenduslikkus
Reaktiivne tööprotsessi kohendamine

Äriprotsesside fookus on põhiprotsessidel. Peamiselt turuolukorrale reageeriv ​orgaaniline protsesside tõhustamine.

 

 

Üksikute protsesside automatiseerimine ja digitaliseerimine

Mõningane uudsus tugi- ning juhtimisprotsessides, eesmärgiga muuta neid efektiivsemaks. Näiteks: digitaliseerimise ning automatiseerimise tegevuskava on loodud ja osaliselt rakendatud.

 

 

Kõiki protsesse hõlmav süstemaatiline automatiseerimine ja digitaliseerimine

Teadlikult rakendatud süsteemne äriprotsesside digitaliseerimine ning automatiseerimine, et saavutada konkurentsieeliseid.

Innovatsiooni eesmärkidest lähtuv proaktiivne protsesside uuendamine

Innovatsioonist lähtuv süstemaatiline ja proaktiivne äriprotsesside tõhustamine ning parendamine.

Etalon protsesside uuendamisel

Süsteemne ja strateegiline pidev äriprotsesside innovatsioon koos tulemuslikkuse hindamisega.

Kultuur ja inimesed
Üksikud huvitujad
Üksikud eestvedajad
Laiema meeskonna kaasamine
Uuenduslikkuse kultuur
Uuenduslikkuse eeskuju
Innovatsioonikultuur
Vähene valmisolek muutusteks

Ettevõte ei tegele teadlikult töökultuuri analüüsi, uuenduslikkust toetava kultuuri loomise või arendamisega. Ettevõtte kultuur on organisatsiooni väärtuste, tavade, käitumisnormide ja hoiakute kogum, mis määrab, kuidas inimesed organisatsioonis töötavad ja suhtlevad.

 

Organisatsiooni muutmise katsetused

Ettevõtte innovatsioonikultuur ei ole välja kujunenud, kuid üksikute uuenduste katsetamine on võimalik.

Üldine toetav meelsus

Ettevõtte kultuur toetab uuenduslikkust, avatust muutusteks ja valmisolekut riske võtta. Ettevõttes panustatakse töötajate kaasatusele, loovusele, motivatsioonile ja rahulolule. Ettevõttes on kirjeldatud, millised on soovitatavad käitumisnormid ja tavad organisatsiooni sees. See hõlmab viisi, kuidas inimesed suhtlevad, juhivad, koostööd teevad ja uuendusi rakendavad.

 

Uuenduslikkus on osa ettevõtte kultuurist

Ettevõtte innovatsioonikultuur tugineb jagatud väärtustele ja uskumustele. Ollakse muutustele avatud ja julgetakse riske võtta. Ettevõttes on rakendatud innovatsioonialaste saavutuste stiimulid kompetentside arendamiseks.

Juurdunud innovatsioonikultuur

Ettevõtte innovatsioonikultuuri iseloomustavad sügavalt juurdunud ühised väärtused ja uskumused, samaaegselt loovust ja efektiivsust toetav koostöö. Kujundatakse teadlikult ettevõttes horisontaalset juhtimiskultuuri. Ettevõttes on rakendatud avatud ja aus suhtlemine, mis aitab kaasa organisatsiooni kultuuri ja väärtuste mõistmisele. Aktiivselt edendatakse ja rõhutatakse organisatsiooni olulisi väärtusi ja veendumusi.

 

Inimesed
Uuendustegevused ei ole igapäevatöö osa

Ettevõtte töötajatel ei ole aktiivset rolli uuenduste elluviimisel. Uuenduste algatamine ning nendega kohanemine on pigem keeruline, töötajad väärtustavad stabiilsust ja igapäevatööd.

 

 

Üksikud eestvedajad

Ettevõttes on üksikud uuenduslikkuse eestvedajad, kes on avatud muutusteks ja omavad valmisolekut riske võtta. Uuendustega tegeletakse põhitöö kõrvalt.
Eestvedajad kujundavad ja määratlevad organisatsiooni väärtusi ning loovad eeskuju oma käitumisega, mõjutades seeläbi töötajate suhtumist ja käitumist. Nad vastutavad ka selle eest, et edendada avatud suhtlemist, meeskonnatööd ja töötajate arengut vastavalt organisatsiooni eesmärkidele.

 

Uuendustega seotud ametikohad

Ettevõttes on ametikohad, mille tööülesanded on seotud uuendustegevustega. Töötajad on motiveeritud “kastist välja” mõtlema ja kannavad uuenduslikkusega seotud väärtusi.

Pühendunud innovatsioonimeeskond

Ettevõttes on kompetentne meeskond, kelle peamised tööülesanded on seotud innovatsiooniga. Nad töötavad pühendumusega, loovad ja hoiavad uuenduslikkust toetavat kultuuri.

Värbamine lähtuvalt arendushorisondist

Ettevõte värbab lähtuvalt ettevõtte innovatsioonistrateegia eesmärkidest ja otsib teadlikult töötajaid, kes täiendaksid meie olemasolevat meeskonda uuenduslikkust toetavate väärtushinnangute ja oskustega.

Ambitsioon, juhtimine ja strateegia
Omanike ja juhtide huvi
Initsiatiiv tegeleda üksikute uuendustega
Rahvusvaheline ambitsioon ja innovatsioonistrateegia
Teadmusmahukas, rahvusvahelise ambitsiooniga innovatsioon
Koostööplatvormi / konsolideerija ambitsioon
Skaleerimine /müügivõimekus
Juhuslikud välispäringud

Rahvusvaheline skaleeritavus puudub või on fookus hetkel peamiselt koduturul. Ettevõttele saabuvad välisklientide päringud on pigem juhuslikud

 

Regulaarsed välistellimused

Ettevõttel on üksikud eksporditurud, kuhu toode/teenus sobitub. Ettevõte võtab regulaarselt vastu välisklientidelt tellimusi, aga aktiivset müüki sihtturgudele ei tee.

 

 

Tugev müügivõimekus valitud sihtturgudel

Ettevõttel on väljakujunenud rahvusvahelised sihtturud ja neile sobituvad tooted/teenused. Tooted/teenused on kohandatud kindlate sihtturgude jaoks. Ettevõttel on sihtturgude fookusega ekspordi/müügijuhid ja/või müügipartnerid sihtturgudel koha peal.

 

Tugev rahvusvaheline bränd ja esindatus

Ettevõttel on tugev rahvusvaheline bränd ja esindatus välisturgudel. Laiendatakse haaret uute turgude hõivamiseks. Tooted/teenused on arendatud spetsiaalselt erinevate sihtturgude jaoks. Eksport moodustab olulise osa müügitulust

 

Globaalne haare, konsolideeritud ettevõtted

Ettevõttel on globaalne müük ja äritegevuse ulatus. Globaalne äritegevuse ulatus viitab ettevõtte tegevusele ja laienemisele rahvusvahelisel tasandil, kus ettevõte opereerib mitmes riigis ja/ või suurel hulgal turgudel. Ettevõte tegeleb äriliste tegevustega, mis on rahvusvaheliselt mitmekesised ja ulatuslikud.

 

Turuambitsioon
Kohaliku turu ambitsioon

Ettevõttel on ambitsioon olla kohalikul turul turuliidrite seas.

Üksikute välisturgude ambitsioon

Ettevõttel on ambitsioon jõuda valitud välisturgudel konkurentsi ja on valinud konkreetsed sihtturud, millele oma toode/teenus sobitada.

 

Laiem rahvusvaheline ambitsioon sihtturgudel

Ettevõttel on laiem rahvusvahelise turuliidri ambitsioon ja toote/teenuse müügi ambitsioon hõlmab oma regioonis turuliidri positsiooni.

 

Globaalne ambitsioon

Ettevõttel on globaalne turgude vallutamise ambitsioon. Ettevõtte toote/teenuse müügi ambitsioon hõlmab oma valdkonnas globaalse turuliidri positsiooni.

 

Globaalne koostööplatvormi ambitsioon

Ettevõttel on turgu muutva globaalse koostööplatvormi ambitsioon ning eesmärk luua ja käivitada platvorm või lahendus, mis mitte ainult ei muuda olemasolevat turgu või tööstust, vaid ka toetab rahvusvahelist koostööd ja mõjutab globaalset dünaamikat.

 

Juhtimine
Reaktiivne juhtimine, arengusoov

Ettevõte reageerib muutustele vastavalt vajadusele ning uuendusprojekte pikalt ette ei planeeri.

Taktikaline juhtimine 1-2 a, mille osa on üksikud uuendused

Ettevõttel on 1-2 aasta plaan ja eelarvestatud jooksvad arendustegevused, sealhulgas ka uuendusprojekte.

Strateegiline arendushorisont 2-5 a, mille osa on innovatsioonistrateegia

Ettevõttel on 2-5 aasta plaan, mille osaks on süsteemselt juhitud innovatsiooniprojektid ja eesmärgid. Innovatsiooniprojektid on planeeritud ja juhitud, järgivad kindlat metoodikat ja süsteemi, et tagada innovatsiooni edukas arendamine ja rakendamine organisatsioonis vastavalt strateegilistele eesmärkidele.

 

Visioonist lähtuv arendushorisont 5-10 aastat

Ettevõttel on 5-10 aasta plaan, mis põhineb visioonil ja teadmusmahukal innovatsioonil. Teadmusmahukas innovatsioon nõuab ulatuslikku teadmiste, ekspertteadmiste ja intellektuaalse kapitali kasutamist ning arendamist. See tähendab, et innovatsiooni edukas rakendamine sõltub tugevast teadmisbaasist ja spetsialiseeritud oskustest.

 

10+ a arendushorisont

Ettevõttel on 10+arendus horisont ja strateegia põhineb teadmusmahukal innovatsioonil. Teadmusmahukas innovatsioon hõlmab sageli uurimis- ja arendustegevust, kus teadlased, insenerid ja spetsialistid töötavad välja uusi tehnoloogiaid, tooteid või teenuseid.

 

Uuenduslikkuse ambitsioon
Uuenduste huvi

Ettevõttel on soov jooksvate tegevuste kõrval rohkem panustada arendustegevusse.

Eristuva omatoote/teenuse ambitsioon

Ettevõttel on valmisolek uusi initsiatiive ellu viia ning soov uuendusprotsesse paremini juhtida.

Rahvusvahelise tuntuse ja kaubamärgi ambitsioon

Ettevõttel on süsteemselt juhitud uuendusprojektid ning ambitsioon luua innovatsioonistrateegia. Innovatsioonistrateegia on ettevõtte kavandatud ja süstemaatiline lähenemine sellele, kuidas nad kavatsevad innovatsiooni edendada, juhtida ja ellu viia oma äritegevuses.

 

Globaalne ambitsioon

Ettevõte soovib muuta uurimis- ja arendustegevuse oma innovatsiooni lahutamatuks osaks. Uurimis- ja arendustegevus on protsess, mis aitab luua uusi ideid, tehnoloogiaid, tooteid, teenuseid või protsesse, mis moodustavad innovatsiooni aluse.

 

Globaalne koostööplatvormi ambitsioon

Ettevõte soovib luua pika horisondiga innovatsiooniprojekte, et luua turgu muutvaid tooteid/teenuseid. Pika horisondiga innovatsiooniprojektid võivad hõlmata teadus- ja arendustegevust uute tehnoloogiate uurimisel ja arendamisel, pikaajalist tootearendust uute turgude vallutamiseks või uute ärimudelite loomist, mis võivad muuta ettevõtte ärimudelit tulevikus.

 

Meie veebilehe kasutamise jätkamisega nõustute veebilehe põhifunktsioonide toimimiseks ja kasutaja eelistuste salvestamiseks vajalike küpsiste kasutamisega.

Save preferences More info
Developed by Reaktiiv