Teenus

Ettevõtte arenguprogramm

ETTEVÕTLUSE JA INNOVATSIOONI SA

Harju maakond

Innovõimekuse tase

Tase 2
Tase 3

Teenuse alakategooria

Ärimudeli uudsus Tehnoloogia uudsus Äriprotsesside uuenduslikkus

Teenuse tüüp

Nõustamine Toetus
Ettevõtte arenguprogramm

Arenguprogramm on mõeldud:

1) ettevõtja uue ja senisest kõrgemat lisandväärtust loova ja keskkonna- ning kliimaeesmärke arvestava ärimudeli rakendamine;
2) ettevõtja uue ja senisest kõrgema lisandväärtusega toote, teenuse või tehnoloogia väljaarendamine ja turule viimine;
3) ettevõtja uue ja senisest kõrgema lisandväärtusega toote või teenusega seotud protsesside, sealhulgas personaliarendus-, müügi- ja turundus-, tootmis- ning teenindusprotsesside digitaliseerimine.

Sihtgrupp: kõik Eestis registreeritud ettevõtted (soovitavalt 2 aastat tegutsenud ja käive vähemalt 1 mln) ja kellel on teadmusmahuka arenduse (TAIE fookusvaldkonda panustav) idee.

Loe rohkem
Väikese ja keskmise suurusega ettevõtja arenguprogramm

Toetuse andmise eesmärgiks on VKE strateegilisel planeerimisel põhineva rahvusvahelise konkurentsivõime tõstmine.

Taotleja võib olla Eesti äriregistris registreeritud VKE. Taotleja või temaga valitseva mõju kaudu seotud ettevõtja taotluse esitamisele eelnenud kahe majandusaasta keskmine müügitulu majandusaasta aruannete kohaselt on iga majandusaasta kohta vähemalt 200 000 eurot ja taotlejas töötab täistööajaga vähemalt kaks inimest.

Loe rohkem
Loomeettevõtjate arenguplaani elluviimise toetus

Toetus loomeettevõtjatele uuenduslike lahenduste väljatöötamiseks ja rakendamiseks, samuti toodete, teenuste, tehnoloogiate ning protsesside ja personali arendamiseks. Toetus sobib ka uute turuvõimaluste loomiseks ja ärimudelite nüüdisajastamiseks.

Toetust taotlev loomeettevõtjast VKE peab olema tegutsenud vähemalt kolm viimast aastat enne taotluse esitamist, kelle aastane müügitulu ilma toetuste ja annetusteta on äriregistris kättesaadava viimase kinnitatud majandusaasta aruande põhjal loomemajanduse või sidusvaldkonna tegevustest vähemalt 200 000 eurot, millest ekspordi müügitulu on vähemalt 20 000 eurot või kelle aastane müügitulu ilma toetuste ja annetusteta on äriregistris kättesaadava viimase kinnitatud majandusaasta aruande põhjal loomemajanduse või sidusvaldkonna tegevustest vähemalt 300 000 eurot ning tal on vähemalt kaks täistööajaga töötajat taotluse esitamise hetkel.

Loe rohkem

Kontakt

Asukoht

Kogu Eesti