Teenus

Teadmusmahuka arenduse toetused

ETTEVÕTLUSE JA INNOVATSIOONI SA

Harju maakond

Innovõimekuse tase

Tase 3
Tase 4

Teenuse alakategooria

Tootearendus Tehnoloogia uudsus Omatoote / teenuse uuenduslikkus Koostöövõimekus

Teenuse tüüp

Toetus
Ettevõtja rakendusuuringute toetamine

Rakendusuuringute programm toetab innovaatiliste toodete arendust ja võimaldab ettevõtetel kasvatada oma tulu, arendades uusi või senisest oluliselt muudetud tehnoloogiaid, protsesse, tooteid või teenuseid.

Sihtgrupp: Eesti äriregistrisse kantud äriühing, mis soovib töötada välja innovaatilisi tehnoloogiaid, protsesse, tooteid või teenuseid; katsetada uusi materjale või koguda teadmisi tehnoloogilise teostatavuse kohta. Osalemine iseseisvalt või koostöös teiste ettevõtete, teadusasutuste, katselaborite või IO ekspertidega.

Loe rohkem
Ettevõtja teadus- ja arendustöötaja toetus

Toetuse arvestamise aluseks võetakse TA-töötajate töötasult ettevõtja deklareeritud tulumaks. Andmed MTA-st.

Ettevõtja teadus- ja arendustöötaja toetust (edaspidi toetus) on kavandatud anda Eesti äriregistrisse kantud äriühingutele, kus töötab vähemalt üks TA-töötaja ning kes raporteerib TA-kulusid. Toetuse arvestamise aluseks võetakse TA-töötajate töötasult ettevõtja deklareeritud tulumaks.

Loe rohkem
Sektoritevahelise mobiilsuse toetamine

Toetus ja nõustamine koostöö partneri leidmiseks, intellektuaalomandi strateegiline nõustamine.

Toetust antakse sektoritevahelise koostöö soodustamiseks, tõstes Eesti era- ja avaliku sektori asutuste TA alast võimekust ja mitmekesistades teadlaskarjääri läbi teadlaste töötamise eri sektorites. Toetus võimaldab palgata kuni kaheks aastaks teadus-​ ja arendustegevuseks kuni kaks magistri-​ ja doktorikraadiga teadlast*, eesmärgiga kavandada ja läbi viia rakendusuuring või viia ellu tootearendusprojekt. Teine osa võimaldab palgata ka teadmussiirdedokoranti. Lisaks tuleb võimalus ka ülikoolidele, avalikule sektorile – palgatoetus erasektorist spetsialisti palkamiseks arendustegevusteks.

Nutika spetsialiseerumise valdkond.

Sihtgrupp:

1) ettevõtted, kes on huvitatud teadmiste- ja tehnoloogiamahukate ärimudelite väljatöötamisest; kes juba tegelevad teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooniga, kuid vajavad eesmärkide saavutamiseks lisaressursse ja -teadmisi; kellel on potentsiaali suurendada oma äritegevusega seotud teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni mahtu;
2) teadus- ja arendusasutused, riigi rakenduskõrgkoolid, teadlased, doktorandid/noored teadlased, akadeemiline ja toetav personal,
3) ministeeriumid ja muud teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooniga seotud avaliku sektori asutused (nt kohalikud omavalitsused, munitsipaalüksused), valitsusvälised organisatsioonid, kesk- ja kohaliku omavalitsuse asutused.

Loe rohkem

Kontakt

Asukoht

Kogu Eesti