Innovõimekuse analüüsi väljavõte

Aktsiaselts ESTANC

Väljavõtte aeg:

27.06.24 07:04

Ettevõte

Aktsiaselts ESTANC

Konsultant:

Innovõimekuse testi nimi :

Aktsiaselts ESTANC innotest June 2024

Tase 2

skoor2.8 / 5

Üksikute uuenduste katsetaja
Algteadmised ja pealehakkamine

Olete ettevõttes katsetanud erinevaid uuendusi ning tegelete arendustegevustega peamiselt projektipõhiselt. Innovatsioon ei ole teie jaoks enam segadusttekitav võõrsõna.

Arenguhüppe tegemiseks ning järgmisele innovatsioonitrepi astmele tõusmiseks tuvastage oma organisatsiooni innovatsioonivõimekuse lüngad ja seadke prioriteediks tegevused innovatsioonistrateegia ja -protsesside ülesehitamiseks. Suurendage juhtide uuendusteks vajalikke võtmekompetentse ja innovatsiooniprotsesside juhtimise pädevust, sh kuidas juhtida innovatsioonitegevusi süstemaatiliselt (nt ISO 56001 alusel).

Tase 1

Uuenduste huviline

Inspiratsioon

Tase 2

Üksikute uuenduste katsetaja

Algteadmised ja pealehakkamine

Tase 3

Juhitud protsessiga uuendaja

Protsessid ja organisatsiooni kaasamine

Tase 4

Strateegiline uuendaja

Uurimis-arendustegevuse ja investeeringute mahukus

Tase 5

Ökosüsteemi kujundaja

Globaalne mõju ja haare

Laadi alla PDF

Vali fookusteemad

Vali teemad, mida soovid võtta arengufookusesse. Süsteem pakub sulle seejärel innotrepi teenusekataloogist võimalikud sobivad partnerid.

Soovitame valida 1-3 teemat, mida esimesena võtta fookusesse.

Leia teenus taseme tõstmiseks

Täpsemad tulemused

Ambitsioon, juhtimine ja strateegia

Tase 3

3

Juhtimine

3 / 5

Uuenduslikkuse ambitsioon

3 / 5

Turuambitsioon

3 / 5

Skaleerimine / müügivõimekus

3 / 5

Juhitud protsessiga uuendaja

Ettevõttel on välja kujunenud rahvusvahelised sihtturud ja neile sobituvad tooted. Klientide silmis olete tuntud tegija ja konkurentidele väärikas vastane. Ettevõttel on ambitsioon laieneda rahvusvahelistel turgudel. Selleks on välja arendatud ja turule toodud ka mõned eristuvad omatooted/teenused.

Ettevõtte äritegevuses on uuenduslikkus olulisel kohal. Arengustrateegia on koostatud vähemalt 2-5 aasta peale, mille oluliseks osaks on süsteemne lähenemine uuendusprojektidele ja innovatsioonile koos vastavate eesmärkidega.

Soovitused: Hinnake, kas teie tootel või teenusel on rahvusvahelistel turgudel selgelt eristuv konkurentsieelis ja tugev bränd? Rahvusvahelistumise ambitsiooni elluviimiseks on vajalik pidev innovatsioonipartnerlus toote- ja teenuse arendamiseks, hästi kaitstud intellektuaalomand, pühendunud meeskond ning skaleerimisvõimekus. Strateegilisel uuendajal võiks olla visioonist lähtuv pikaajaline arendushorisont 5-10 aastat.

Järgmine samm: Leidke endale sobivad ökosüsteemi partnerid, kelle kaudu suurendada kontaktide võrgustikku ning kelle teenuste toel tugevaks innovaatoriks areneda. Parimate praktikate jagamine on võrgustumise oluline lisandväärtus. Teie ülesanne on juhtimiskvaliteeti hoida ja tõsta, et võimestada oma meeskonda.

Kultuur ja inimesed

Tase 3

3

Inimesed

3 / 5

Innovatsioonikultuur

5 / 5

Juhitud protsessiga uuendaja

Ettevõtet iseloomustab tugev innovatsioonihuvi ja süsteemne lähenemine teenuse ja/või tootearendusele. Juhtkond on loonud innovatsioonile üldise toetava meelsuse ning uuendustega süsteemselt tegeleva organisatsiooni struktuuri. On loodud ametikohad, mille tööülesanded on seotud innovatsiooniga. Töötajad oskavad nn "kastist välja" mõelda ja kannavad uuenduslikkusega seotud väärtusi.

Soovitused: Järgmisele tasemele jõudmiseks on vajalik, et uuenduslikkus on osa kogu ettevõtte kultuurist ning eraldi võiks olla loodud ka innovatsiooniga tegelev meeskond.

Järgmine samm: Innovatsioonikultuuri loomiseks ja juurutamiseks nimetage ametisse innovatsioonijuht, kelle ülesandeks on välja töötada ettevõtte innovatsioonijuhtimise protsess - ideekorjest innovatsiooniprojektide loomise ning skaleerimiseni.

Väärtuspakkumise uuenduslikkus

Tase 2

2

Äriprotsesside uuenduslikkus

4 / 5

Intellektuaalomandi kaitse

2 / 5

Omatoote / teenuse uuenduslikkus

2 / 5

Tehnoloogia uudsus

2 / 5

Ärimudeli uudsus

3 / 5

Üksikute uuenduste katsetaja

Ettevõtte ärimudel ning tuluallikad on pigem laialt levinud ning eristumine põhineb suurel määral protsesside efektiivsusel. Peamiselt konkureerite hinnaturul, kuid tõenäoliselt omate ka mõningaid eristuvaid konkurentsieeliseid. Väärtusloomes võib juba olla kasutusel mõningane tehnoloogiline uudsus, mis soodustab eristumist koduturul.

Konkurentsieelis põhineb tõenäoliselt peamiselt klientide usaldusel ja pikaajalisel koostööl. Teatud määral pakutakse parendatud toodet/teenust kuid selgelt eristuvat väärtuspakkumist ei ole. Enamik uuendusi on seotud protsesside parendamisega. Huvi omatoodete ja kaitstud intellektuaalomandi vastu on teil küll olemas kuid neid veel realiseeritud ei ole.

Soovitused: Konkurentsieelise suurendamiseks võib olla vajalik ärimudelit muuta, laiendada või asendada. Looge protsessid oma ettevõtte ärisaladuse hoidmiseks ning uuenduslike toodete või teenuste paremaks kaitsmiseks. Püüdke oma äriprotsessid saada veelgi efektiivsemaks läbi kõiki protsesse hõlmava digitaliseerimise ning automatiseerimise.

Järgmine samm: Kasutage ärimudeli ja väärtuspakkumise lõuendit oma konkurentsieelise regulaarseks hindamiseks. Kliendisuhte analüüs aitab leida võimalusi ärimudeli uuendamiseks, laiendamiseks ja tootele/teenusele lisandväärtuse andmiseks. Hinnake, kas teie ärisaladus on konkurentide eest piisavalt kaitstud, vajadusel täiendage töölepinguid vastavate sätetega. Leidke teenusepakkujate kataloogist digitaliseerimise ja automatiseerimisega seotud teenusepartnerid.

Innovatsioonijuhtimise protsessid ja praktikad

Tase 3

3

Tootearendus

3 / 5

Ideevoo juhtimine

4 / 5

Innovatsiooniportfelli juhtimine

3 / 5

Innovatsioonijuhtimine

3.5 / 5

Juhitud protsessiga uuendaja

Teie ettevõttes toimub ideekorje vähemalt üks kord aastas nii protsesside kui toodete/teenuste parendamiseks (kas hackathon või ajurünnak vm vormis). Kokku kogutud ideedest valitakse mõned välja, mida hakatakse testima ja ellu viima.

Teie ettevõtte innovatsioonijuhtimise mudel ja -protsessid on kirjeldatud ning kokku lepitud, kuid ei pruugi olla veel täielikult rakendatud. Tootearenduse protsessi täiustatakse regulaarselt, et tagada kliendikeskne ning turu vajadusi arvestav tootearendus. Kasutusel on mõningane turutestimise metoodika uute omatoodete arendamiseks.

Juhtkonnal on tootearenduse- ja uuendusprojektidest selge ülevaade. Välja hakkab kujunema innovatsiooniportfell, mille üle juhtkond teostab regulaarset kontrolli.

Soovitused: Kas teie ettevõttes on rakendatud innovatsioonijuhtimise mudel? Omades süsteemset vaadet innovatsiooniprojektidest ning turutestimisest, on loodud hea baas teadmusmahukama tootearendusega tegelemiseks.

Järgmine samm: Looge ettevõttele innovatsioonijuhtimise mudel, mis sisaldab innovatsiooniprotsessi kirjeldust, innovatsioonistrateegiat (innovatsiooni eesmärk) ning organisatsioonilist vaadet (innovatsioonikultuur, kontekst ja vahendid). Jaotage innovatsiooniprojektide portfell 3le horisondile vastavalt innovatsiooniulatusele ning riskitasemele.

Finantsid

Tase 3

3

Investeeringud innovatsiooni

3 / 5

Finantsvõimekus

4 / 5

Juhitud protsessiga uuendaja

Teie ettevõtte investeeringute fookuses on tõenäoliselt digitaliseerimine, automatiseerimine ja kliendikeskne tootearendus. Lisaks omavahenditele on võimekus kaasata innovatsiooniprojektidele ka välist kapitali (laenukapital, kapitaliinvesteeringud, EL fondid).

Soovitused: Kõrge lisandväärtusega ja teadmusmahukate toodete/teenuste arenduse finantseerimisel saavad abiks olla nii kohalikud kui rahvusvahelised rakendusuuringute keskused ja -toetused. 

Järgmine samm: Uuendusmeelsed ettevõtted määravad süsteemseteks innovatsiooniinvesteeringuteks vähemalt 2% käibest, mis on kättesaadav igale ettevõttele. Tutvuge riiklike rahastus- ja toetusvõimalustega innotrepi teenuste kataloogis.

Partnerlus ja avatud innovatsioon

Tase 3

3

Koostöövõimekus

3 / 5

Avatud innovatsioon

3 / 5

Juhitud protsessiga uuendaja

Teie ettevõttel on välja töötatud protseduurid vältimaks koostööprojektide raames sisemiste teadmiste, oskuste ja tehnoloogiate kontrollimatult avalikustamist ning reeglid intellektuaalomandi kaitsmiseks.

Uuenduste jaoks vajalikku teadmist ostetakse vajadusel sisse välistelt ekspertidelt või kasutatakse kolmandate osapoolte poolt loodud ja litsentseeritud tehnoloogiat.

Välja on kujunenud koostöösuhted ja innovatsiooniprojektid teatud partneritega uute toodete-teenuste arendamiseks ning innovatsiooniprojektide läbi viimiseks.

Soovitused: Andmete ja intellektuaalomandi jagamine strateegilises innovatsioonikoostöös kiirendab teadmusmahuka innovatsiooni protsessi ning suurendab innovatsiooni potentsiaalset globaalset mõju.

Järgmine samm: Hinnake, kas teil on välised koostööpartnerid, kes oleks teile strateegilisteks partneriteks innovatsioonialastes tegevustes? Püüdke koostöösuhted viia pikaajaliseks, olles avatud vajadusel intellektuaalomandi jagamiseks ja ühiselt uue teadmuse loomiseks.

Innovatsioonivõimekuse radardiagramm ja võrdluse filter

Innovatsioonivõimekuse radardiagramm võimaldab testi tulemusi visualiseerida erinevate kategooriate lõikes ja võrrelda arengu progressi varasemate testi tulemustega. Radardiagramm võimaldab ettevõttel näha enda poolt hinnatud võimekusi ja lisada võrdluse filtrisse teised ettevõtted sama piirkonna, tegevusala või suuruse alusel. See aitab teha teadlikke valikuid, nähes ettevõtte tugevusi ja nõrkusi mitmes kategoorias ja seades fookuse.

Kui soovid testi tulemuste personaalset nõustamist
VALI KONSULTANT 

Leia teenus taseme tõstmiseks
VALI FOOKUSTEEMAD

Meie veebilehe kasutamise jätkamisega nõustute veebilehe põhifunktsioonide toimimiseks ja kasutaja eelistuste salvestamiseks vajalike küpsiste kasutamisega.

Save preferences More info
Developed by Reaktiiv