Innovõimekuse analüüsi väljavõte

Evocon OÜ

Väljavõtte aeg:

19.06.24 04:51

Ettevõte

Evocon OÜ

Konsultant:

Innovõimekuse testi nimi :

Evocon OÜ innotest June 2024

Tase 2

skoor2.5 / 5

Üksikute uuenduste katsetaja
Algteadmised ja pealehakkamine

Olete ettevõttes katsetanud erinevaid uuendusi ning tegelete arendustegevustega peamiselt projektipõhiselt. Innovatsioon ei ole teie jaoks enam segadusttekitav võõrsõna.

Arenguhüppe tegemiseks ning järgmisele innovatsioonitrepi astmele tõusmiseks tuvastage oma organisatsiooni innovatsioonivõimekuse lüngad ja seadke prioriteediks tegevused innovatsioonistrateegia ja -protsesside ülesehitamiseks. Suurendage juhtide uuendusteks vajalikke võtmekompetentse ja innovatsiooniprotsesside juhtimise pädevust, sh kuidas juhtida innovatsioonitegevusi süstemaatiliselt (nt ISO 56001 alusel).

Tase 1

Uuenduste huviline

Inspiratsioon

Tase 2

Üksikute uuenduste katsetaja

Algteadmised ja pealehakkamine

Tase 3

Juhitud protsessiga uuendaja

Protsessid ja organisatsiooni kaasamine

Tase 4

Strateegiline uuendaja

Uurimis-arendustegevuse ja investeeringute mahukus

Tase 5

Ökosüsteemi kujundaja

Globaalne mõju ja haare

Laadi alla PDF

Vali fookusteemad

Vali teemad, mida soovid võtta arengufookusesse. Süsteem pakub sulle seejärel innotrepi teenusekataloogist võimalikud sobivad partnerid.

Soovitame valida 1-3 teemat, mida esimesena võtta fookusesse.

Leia teenus taseme tõstmiseks

Täpsemad tulemused

Ambitsioon, juhtimine ja strateegia

Tase 2

2

Juhtimine

2 / 5

Uuenduslikkuse ambitsioon

4 / 5

Turuambitsioon

4 / 5

Skaleerimine / müügivõimekus

5 / 5

Üksikute uuenduste katsetaja

Ettevõtte tegutseb peamiselt koduturul ja/või üksikutel välisturgudel. Tooted/teenused on suunatud kindlatele kliendisegmentidele. Teenindate regulaarselt ka olemasolevate välisklientide tellimusi, kuid süsteemset ning aktiivset müüki sihtturgudele ei tehta.

Ettevõtet iseloomustab innovatsioonihuvi ja on tehtud ka esimesed sammud (nt teostatud on mõned innovatsiooniprojektid) uute lahenduste testimiseks ja turule toomiseks.

Äristrateegia on suunatud arengule ning taktikalised arenguplaanid on tavapäraselt tehtud 1-2 aasta perspektiivis. Juhtkond usub, et teatud määral riskide võtmine ja uuenduslike toodete/teenuste arendamine võimaldab jõuda ka uutele välisturgudele.

Soovitused: Milline on ettevõtte pikaajaline visoon ning uuenduslikkuse ambitsioon? Rahvusvaheliseks skaleerimiseks on oluline selge sihtturgude valik, sinna sobiva toote/teenuse loomine ning seejärel süsteemselt müügi kasvatamine. Tugev ekspordile suunatud müügivõimekus võiks olla teie järgmine eesmärk. Seda eesmärki toetab rahvusvahelise kaubamärgi ja tuntuse loomise ambitsioon.

Järgmine samm: Mõelge pikemale arenguhorisondile ning 2-5. aasta strateegia loomisele. Kasutage innotrepi teenusepakkujate kataloogi ekspordivõimekuse tõstmise ja innovatsioonistrateegia loomise teenuste leidmiseks.

Kultuur ja inimesed

Tase 3

3

Inimesed

3 / 5

Innovatsioonikultuur

4 / 5

Juhitud protsessiga uuendaja

Ettevõtet iseloomustab tugev innovatsioonihuvi ja süsteemne lähenemine teenuse ja/või tootearendusele. Juhtkond on loonud innovatsioonile üldise toetava meelsuse ning uuendustega süsteemselt tegeleva organisatsiooni struktuuri. On loodud ametikohad, mille tööülesanded on seotud innovatsiooniga. Töötajad oskavad nn "kastist välja" mõelda ja kannavad uuenduslikkusega seotud väärtusi.

Soovitused: Järgmisele tasemele jõudmiseks on vajalik, et uuenduslikkus on osa kogu ettevõtte kultuurist ning eraldi võiks olla loodud ka innovatsiooniga tegelev meeskond.

Järgmine samm: Innovatsioonikultuuri loomiseks ja juurutamiseks nimetage ametisse innovatsioonijuht, kelle ülesandeks on välja töötada ettevõtte innovatsioonijuhtimise protsess - ideekorjest innovatsiooniprojektide loomise ning skaleerimiseni.

Väärtuspakkumise uuenduslikkus

Tase 2

2

Äriprotsesside uuenduslikkus

3 / 5

Intellektuaalomandi kaitse

3 / 5

Omatoote / teenuse uuenduslikkus

4 / 5

Tehnoloogia uudsus

3 / 5

Ärimudeli uudsus

2 / 5

Üksikute uuenduste katsetaja

Ettevõtte ärimudel ning tuluallikad on pigem laialt levinud ning eristumine põhineb suurel määral protsesside efektiivsusel. Peamiselt konkureerite hinnaturul, kuid tõenäoliselt omate ka mõningaid eristuvaid konkurentsieeliseid. Väärtusloomes võib juba olla kasutusel mõningane tehnoloogiline uudsus, mis soodustab eristumist koduturul.

Konkurentsieelis põhineb tõenäoliselt peamiselt klientide usaldusel ja pikaajalisel koostööl. Teatud määral pakutakse parendatud toodet/teenust kuid selgelt eristuvat väärtuspakkumist ei ole. Enamik uuendusi on seotud protsesside parendamisega. Huvi omatoodete ja kaitstud intellektuaalomandi vastu on teil küll olemas kuid neid veel realiseeritud ei ole.

Soovitused: Konkurentsieelise suurendamiseks võib olla vajalik ärimudelit muuta, laiendada või asendada. Looge protsessid oma ettevõtte ärisaladuse hoidmiseks ning uuenduslike toodete või teenuste paremaks kaitsmiseks. Püüdke oma äriprotsessid saada veelgi efektiivsemaks läbi kõiki protsesse hõlmava digitaliseerimise ning automatiseerimise.

Järgmine samm: Kasutage ärimudeli ja väärtuspakkumise lõuendit oma konkurentsieelise regulaarseks hindamiseks. Kliendisuhte analüüs aitab leida võimalusi ärimudeli uuendamiseks, laiendamiseks ja tootele/teenusele lisandväärtuse andmiseks. Hinnake, kas teie ärisaladus on konkurentide eest piisavalt kaitstud, vajadusel täiendage töölepinguid vastavate sätetega. Leidke teenusepakkujate kataloogist digitaliseerimise ja automatiseerimisega seotud teenusepartnerid.

Innovatsioonijuhtimise protsessid ja praktikad

Tase 3

3

Tootearendus

3 / 5

Ideevoo juhtimine

4 / 5

Innovatsiooniportfelli juhtimine

4 / 5

Innovatsioonijuhtimine

4 / 5

Juhitud protsessiga uuendaja

Teie ettevõttes toimub ideekorje vähemalt üks kord aastas nii protsesside kui toodete/teenuste parendamiseks (kas hackathon või ajurünnak vm vormis). Kokku kogutud ideedest valitakse mõned välja, mida hakatakse testima ja ellu viima.

Teie ettevõtte innovatsioonijuhtimise mudel ja -protsessid on kirjeldatud ning kokku lepitud, kuid ei pruugi olla veel täielikult rakendatud. Tootearenduse protsessi täiustatakse regulaarselt, et tagada kliendikeskne ning turu vajadusi arvestav tootearendus. Kasutusel on mõningane turutestimise metoodika uute omatoodete arendamiseks.

Juhtkonnal on tootearenduse- ja uuendusprojektidest selge ülevaade. Välja hakkab kujunema innovatsiooniportfell, mille üle juhtkond teostab regulaarset kontrolli.

Soovitused: Kas teie ettevõttes on rakendatud innovatsioonijuhtimise mudel? Omades süsteemset vaadet innovatsiooniprojektidest ning turutestimisest, on loodud hea baas teadmusmahukama tootearendusega tegelemiseks.

Järgmine samm: Looge ettevõttele innovatsioonijuhtimise mudel, mis sisaldab innovatsiooniprotsessi kirjeldust, innovatsioonistrateegiat (innovatsiooni eesmärk) ning organisatsioonilist vaadet (innovatsioonikultuur, kontekst ja vahendid). Jaotage innovatsiooniprojektide portfell 3le horisondile vastavalt innovatsiooniulatusele ning riskitasemele.

Finantsid

Tase 3

3

Investeeringud innovatsiooni

4 / 5

Finantsvõimekus

3 / 5

Juhitud protsessiga uuendaja

Teie ettevõtte investeeringute fookuses on tõenäoliselt digitaliseerimine, automatiseerimine ja kliendikeskne tootearendus. Lisaks omavahenditele on võimekus kaasata innovatsiooniprojektidele ka välist kapitali (laenukapital, kapitaliinvesteeringud, EL fondid).

Soovitused: Kõrge lisandväärtusega ja teadmusmahukate toodete/teenuste arenduse finantseerimisel saavad abiks olla nii kohalikud kui rahvusvahelised rakendusuuringute keskused ja -toetused. 

Järgmine samm: Uuendusmeelsed ettevõtted määravad süsteemseteks innovatsiooniinvesteeringuteks vähemalt 2% käibest, mis on kättesaadav igale ettevõttele. Tutvuge riiklike rahastus- ja toetusvõimalustega innotrepi teenuste kataloogis.

Partnerlus ja avatud innovatsioon

Tase 2

2

Koostöövõimekus

2 / 5

Avatud innovatsioon

3 / 5

Üksikute uuenduste katsetaja

Teie ettevõttes pööratakse tähelepanu ettevõttesiseste eriteadmiste ja oskuste hoidmisel ettevõtte piires. Väline ekspertteadmine ostetakse vajadusel teenusena sisse.

Vajaduspõhiselt tehakse koostööd mõne partneri, kliendi ja/või tarnijaga. Reeglina tuleb koostööinitsiatiiv nende poolt.

Soovitused: Näidake üles initsiatiivi klientide ja tarnijatega koostöö suurendamiseks innovatsiooni eesmärgil. Murranguline innovatsioon saab alguse väärtusahela tihedamast koostööst ning pidevast innovatsioonipartnerlusest.

Järgmine samm: Valige välja kliendid, kellel võiks olla huvi ja kellega koos teie pakutavat toodet või teenust arendada. See aitab luua konkurentidest selgelt eristuvaid eeliseid. Mõelge läbi võimalikud intellektuaalomandit puudutavad aspektid, mis koostöös tekivad.

Innovatsioonivõimekuse radardiagramm ja võrdluse filter

Innovatsioonivõimekuse radardiagramm võimaldab testi tulemusi visualiseerida erinevate kategooriate lõikes ja võrrelda arengu progressi varasemate testi tulemustega. Radardiagramm võimaldab ettevõttel näha enda poolt hinnatud võimekusi ja lisada võrdluse filtrisse teised ettevõtted sama piirkonna, tegevusala või suuruse alusel. See aitab teha teadlikke valikuid, nähes ettevõtte tugevusi ja nõrkusi mitmes kategoorias ja seades fookuse.

Kui soovid testi tulemuste personaalset nõustamist
VALI KONSULTANT 

Leia teenus taseme tõstmiseks
VALI FOOKUSTEEMAD

Meie veebilehe kasutamise jätkamisega nõustute veebilehe põhifunktsioonide toimimiseks ja kasutaja eelistuste salvestamiseks vajalike küpsiste kasutamisega.

Save preferences More info
Developed by Reaktiiv