Innovõimekuse analüüsi väljavõte

Telema AS

Väljavõtte aeg:

5.07.24 20:03

Ettevõte

Telema AS

Konsultant:

Innovõimekuse testi nimi :

Telema AS innotest July 2024

Tase 3

skoor3 / 5

Juhitud protsessiga uuendaja
Protsessid ja organisatsiooni kaasamine

Teie ettevõtte innovatsioonitaset iseloomustavad selgelt juhitud protsessid ja praktikad. Projektipõhisest lähenemisest õppinuna olete loonud oma ettevõttes toimivad süsteemid ja sisemised kokkulepped innovatsiooniprotsessi süsteemseks juhtimiseks.

Arenguhüppe tegemiseks ning järgmisele innovatsioonitrepi astmele – strateegiliseks uuendajaks – tõusmiseks soovitame rohkem rõhku panna uurimis- ja arendustegevustele ning seda toetava rahastusmudelini jõudmisele. Eraldage vähemalt 2% oma käibest innovatsioonitegevustele. Seadke prioriteediks tegevused oma innovatsiooni protsesside täiustamiseks ja juhtimiseks.

Tase 1

Uuenduste huviline

Inspiratsioon

Tase 2

Üksikute uuenduste katsetaja

Algteadmised ja pealehakkamine

Tase 3

Juhitud protsessiga uuendaja

Protsessid ja organisatsiooni kaasamine

Tase 4

Strateegiline uuendaja

Uurimis-arendustegevuse ja investeeringute mahukus

Tase 5

Ökosüsteemi kujundaja

Globaalne mõju ja haare

Laadi alla PDF

Vali fookusteemad

Vali teemad, mida soovid võtta arengufookusesse. Süsteem pakub sulle seejärel innotrepi teenusekataloogist võimalikud sobivad partnerid.

Soovitame valida 1-3 teemat, mida esimesena võtta fookusesse.

Leia teenus taseme tõstmiseks

Täpsemad tulemused

Ambitsioon, juhtimine ja strateegia

Tase 3

3

Juhtimine

4 / 5

Uuenduslikkuse ambitsioon

4 / 5

Turuambitsioon

3 / 5

Skaleerimine / müügivõimekus

3 / 5

Juhitud protsessiga uuendaja

Ettevõttel on välja kujunenud rahvusvahelised sihtturud ja neile sobituvad tooted. Klientide silmis olete tuntud tegija ja konkurentidele väärikas vastane. Ettevõttel on ambitsioon laieneda rahvusvahelistel turgudel. Selleks on välja arendatud ja turule toodud ka mõned eristuvad omatooted/teenused.

Ettevõtte äritegevuses on uuenduslikkus olulisel kohal. Arengustrateegia on koostatud vähemalt 2-5 aasta peale, mille oluliseks osaks on süsteemne lähenemine uuendusprojektidele ja innovatsioonile koos vastavate eesmärkidega.

Soovitused: Hinnake, kas teie tootel või teenusel on rahvusvahelistel turgudel selgelt eristuv konkurentsieelis ja tugev bränd? Rahvusvahelistumise ambitsiooni elluviimiseks on vajalik pidev innovatsioonipartnerlus toote- ja teenuse arendamiseks, hästi kaitstud intellektuaalomand, pühendunud meeskond ning skaleerimisvõimekus. Strateegilisel uuendajal võiks olla visioonist lähtuv pikaajaline arendushorisont 5-10 aastat.

Järgmine samm: Leidke endale sobivad ökosüsteemi partnerid, kelle kaudu suurendada kontaktide võrgustikku ning kelle teenuste toel tugevaks innovaatoriks areneda. Parimate praktikate jagamine on võrgustumise oluline lisandväärtus. Teie ülesanne on juhtimiskvaliteeti hoida ja tõsta, et võimestada oma meeskonda.

Kultuur ja inimesed

Tase 3

3

Inimesed

5 / 5

Innovatsioonikultuur

3 / 5

Juhitud protsessiga uuendaja

Ettevõtet iseloomustab tugev innovatsioonihuvi ja süsteemne lähenemine teenuse ja/või tootearendusele. Juhtkond on loonud innovatsioonile üldise toetava meelsuse ning uuendustega süsteemselt tegeleva organisatsiooni struktuuri. On loodud ametikohad, mille tööülesanded on seotud innovatsiooniga. Töötajad oskavad nn "kastist välja" mõelda ja kannavad uuenduslikkusega seotud väärtusi.

Soovitused: Järgmisele tasemele jõudmiseks on vajalik, et uuenduslikkus on osa kogu ettevõtte kultuurist ning eraldi võiks olla loodud ka innovatsiooniga tegelev meeskond.

Järgmine samm: Innovatsioonikultuuri loomiseks ja juurutamiseks nimetage ametisse innovatsioonijuht, kelle ülesandeks on välja töötada ettevõtte innovatsioonijuhtimise protsess - ideekorjest innovatsiooniprojektide loomise ning skaleerimiseni.

Väärtuspakkumise uuenduslikkus

Tase 3

3

Äriprotsesside uuenduslikkus

3 / 5

Intellektuaalomandi kaitse

3 / 5

Omatoote / teenuse uuenduslikkus

3 / 5

Tehnoloogia uudsus

3 / 5

Ärimudeli uudsus

3 / 5

Juhitud protsessiga uuendaja

Ettevõtte kasutatav ärimudel on edukas kodu- ja valitud sihtturgudel. Mõned turul eristuvaid omatooted on võibolla ka registreeritud intellektuaalomandi objektidena, kuid intellektuaalomandi kaitse ei ole veel süstemaatiline. Teil on hea ülevaade ettevõtte uuendusprojektidest, toimub regulaarne ideekorje, turutestimise metoodika on paigas, tootearendus on kliendikeskne ja süsteemne.

Teie tehnoloogiline uuenduslikkus annab selge eelise konkurentide ees (vähemalt omas valdkonnas). Teadlik digitaliseerimine ning automatiseerimine on muutunud konkurentsieeliseks.

Soovitused: Kindlustage oma eristumine sihtturgudel muutes ärimudel veelgi unikaalsemaks. Kaitstud tooteportfell, tunnustatud bränd ning tehnoloogiline uudsus tagab konkurentsieelise kauemaks ja laiemalt. Innovatsioonist lähtuv äriprotsesside uuendamine viib teid oma valdkonna liidriks.

Järgmine samm: Kaaluge võimalusi ärimudelit uuendada ja väärtuspakkumist tõsta läbi innovatsioonipartnerluste ning arenduskoostöö (sh koostöö kasvu- ja süvatehnoloogia ettevõtetega). Tutvuge AI ja Robootika võimalustega, et viia äriprotsesside uuendamine uuele efektiivsuse tasemele ning maksimaalselt ära kasutada juba olemasolevaid andmeid.

Innovatsioonijuhtimise protsessid ja praktikad

Tase 2

2

Tootearendus

4 / 5

Ideevoo juhtimine

4 / 5

Innovatsiooniportfelli juhtimine

3 / 5

Innovatsioonijuhtimine

2.5 / 5

Üksikute uuenduste katsetaja

Sinu ettevõtte uued ideed tulenevad turunõudlusest ja on suuresti seotud äriprotsesside parendamisega (efektiivsuse suurendamisega). Töötajatel on võimalus oma ideid ja parendusettepanekuid esitada, kuid seda võimalust ei kasutata süsteemselt ja regulaarselt.

Teie ettevõttel on olemas mõningane toote/teenuse arenduse kogemus. Tooteid/teenuseid on kohandatud kliendisoovidele vastavaks või loodud väikesemahulisi modifikatsioone. Uuenduste eestvedajatel on baasteadmised innovatsioonijuhtimisest ja on alustatud innovatsioonijuhtimise protsessi kirjeldamisega. Kuid protsessi ei ole lõplikult praktikasse rakendatud ning uuenduste ellu viimine toimub seni veel projektipõhiselt vastavalt tekkinud vajadusele.

Soovitused: Innovatsiooni süsteemseks juhtimiseks on vajalik eristada uuendusprojekte tavapärasest äritegevusest. Selleks tuleb kokku leppida vastavad protsessid, tegeleda pidevalt ideekorjega ning ideid testida.

Järgmine samm: Rakendage ideede korje ettevõtte erinevatel tasanditel, regulaarsusega vähemalt 1 kord aastas (nt. strateegiapäeva, hackathoni või ajurünnaku raames). Kirjeldage innovatsioonijuhtimise strateegia ja protsess tervikuna - kuidas ideedest saavad projektid, sh turutestimine, riskide hindamine ja skaleerimine. Hinnake, kas toote/teenuse arendus on süsteemne ja kliendikeskne, vajadusel pange ka see protsess paika.

Finantsid

Tase 4

4

Investeeringud innovatsiooni

4 / 5

Finantsvõimekus

5 / 5

Strateegiline uuendaja

Investeeringute fookuses on uurimis- ja arendustegevus (ligikaudu 2% või rohkem käibest või alates miljon eurot). Lisaks omafinantseeringutele ja kohalikele toetusmeetmetele kasutatakse ka rahvusvahelist rakendusuuringute ja arendustegevuste tuge. Sageli ka erinevate riskikapitali fondide rahastusvõimalusi.

Soovitused: Globaalset mõju aitab saavutada uurimis-arendustegevuste eelarve suurendamine rohkem kui 10% käibest.

Järgmine samm: Olete oodatud partner rahvusvahelistes projektides ning võrgustikes, mis omavad ka suurt innovatsiooni- / rahastuspotentsiaali. Kasutage võrgustiku partnereid koostöö alustamiseks.

Partnerlus ja avatud innovatsioon

Tase 3

3

Koostöövõimekus

3 / 5

Avatud innovatsioon

3 / 5

Juhitud protsessiga uuendaja

Teie ettevõttel on välja töötatud protseduurid vältimaks koostööprojektide raames sisemiste teadmiste, oskuste ja tehnoloogiate kontrollimatult avalikustamist ning reeglid intellektuaalomandi kaitsmiseks.

Uuenduste jaoks vajalikku teadmist ostetakse vajadusel sisse välistelt ekspertidelt või kasutatakse kolmandate osapoolte poolt loodud ja litsentseeritud tehnoloogiat.

Välja on kujunenud koostöösuhted ja innovatsiooniprojektid teatud partneritega uute toodete-teenuste arendamiseks ning innovatsiooniprojektide läbi viimiseks.

Soovitused: Andmete ja intellektuaalomandi jagamine strateegilises innovatsioonikoostöös kiirendab teadmusmahuka innovatsiooni protsessi ning suurendab innovatsiooni potentsiaalset globaalset mõju.

Järgmine samm: Hinnake, kas teil on välised koostööpartnerid, kes oleks teile strateegilisteks partneriteks innovatsioonialastes tegevustes? Püüdke koostöösuhted viia pikaajaliseks, olles avatud vajadusel intellektuaalomandi jagamiseks ja ühiselt uue teadmuse loomiseks.

Innovatsioonivõimekuse radardiagramm ja võrdluse filter

Innovatsioonivõimekuse radardiagramm võimaldab testi tulemusi visualiseerida erinevate kategooriate lõikes ja võrrelda arengu progressi varasemate testi tulemustega. Radardiagramm võimaldab ettevõttel näha enda poolt hinnatud võimekusi ja lisada võrdluse filtrisse teised ettevõtted sama piirkonna, tegevusala või suuruse alusel. See aitab teha teadlikke valikuid, nähes ettevõtte tugevusi ja nõrkusi mitmes kategoorias ja seades fookuse.

Kui soovid testi tulemuste personaalset nõustamist
VALI KONSULTANT 

Leia teenus taseme tõstmiseks
VALI FOOKUSTEEMAD

Meie veebilehe kasutamise jätkamisega nõustute veebilehe põhifunktsioonide toimimiseks ja kasutaja eelistuste salvestamiseks vajalike küpsiste kasutamisega.

Save preferences More info
Developed by Reaktiiv